Dospil Tadeusz

podporucznik rezerwy - artyleria

Uro­dził się 19 lute­go 1912 w Hli­bo­ka, pow. Sereth w Rumu­nii, syn Jana i Adeli z domu Jaworowska.

Pra­co­wał w Zakła­dzie Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych w Cho­rzo­wie, był urzędnikiem.

Ostat­ni przy­dział woj­sko­wy 4 p.s. podh. w Cie­szy­nie. Jeniec Sta­ro­biel­ska, zamor­do­wa­ny w Char­ko­wie, lista NKWD poz. 1048.

Rodzi­ce i sio­stra zosta­li wywie­zie­ni na Sybir.

Żona Adela miesz­ka­ła w Kato­wi­cach, zmar­ła w 2002, sio­stra Jadwi­ga – w 2001 roku.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach