Domagała Bronisław

starszy posterunkowy Policji Państwowej

Uro­dził się 19 paź­dzier­ni­ka 1909 w Zawier­ciu, wów­czas woj. Kie­lec­kie, syn Jana i Anie­li z domu Podsiadło.

Poste­ru­nek w Kro­śnie (w 1939 roku – woj. lwowskie).

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Kali­ni­nie (obec­nie Twer) i pogrze­ba­ny w Mied­no­je. Wpi­sa­ny na listę NKWD nr 051/2 z 27 kwiet­nia 1940, poz. 86, nr akt 2527.

Był kawa­le­rem. Brat i sio­stry nie żyją.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach