Daszkiewicz-Korybut Kazimierz

podporucznik, oficer rezerwy WP

Uro­dził się 1 marca 1905 roku w Paź­dzie­rzy­cach, pow. Stołp­ce, syn Boni­fa­ce­go i Walerii.

Pocho­dził z zie­miań­skiej rodzi­ny Kory­but-Dasz­kie­wi­czów. Jego ojciec Boni­fa­cy był wła­ści­cie­lem mająt­ków: Litwa, Paź­dzie­rzy­ce i Miłowidy.

Boni­fa­cy i Wale­ria mieli jede­na­ścio­ro dzie­ci. Kazi­mierz uro­dził się jako ósme dziec­ko. Ojciec zadbał o jego wykształ­ce­nie. Był absol­wen­tem Szko­ły Mary­nar­ki Han­dlo­wej w Tcze­wie oraz powsta­łej z roz­ka­zu Józe­fa Pił­sud­skie­go w 1929 roku Szko­ły Pod­cho­rą­żych Rezer­wy Pie­cho­ty w Zambro­wie. Praw­do­po­dob­nie po ukoń­cze­niu szkół powró­cił do mająt­ku Miło­wi­dy (woj. nowo­gródz­kie) i objął zarzą­dem fol­wark Panicz-Niwa, odda­lo­ny o około 2 kilo­me­try od wsi Miłowidy.

Brał udział w kam­pa­nii wrze­śnio­wej jako pod­po­rucz­nik 77 pułku piechoty.
Aresz­to­wa­ny przez DKWD był inter­no­wa­ny w Kozielsku.
Zamor­do­wa­ny w Katyniu.

 

KOZIELSK
Lista NKWD „2”/IV.1940
poz.16

Infor­ma­cje poda­ła Maria Kory­but-Mar­ci­niak, zamiesz­ka­ła w Barczewie