Dąbrowski Romuald Zdzisław

podporucznik rezerwy - broń pancerna

Uro­dził się 22 stycz­nia 1901 w Sta­ni­sła­wo­wie, syn Wło­dzi­mie­rza i Ludwi­ki z domu Łopatyńska.
Wykształ­ce­nie wyż­sze, inży­nier mecha­nik. W 1939 roku zatrud­nio­ny w Okrę­go­wym Towa­rzy­stwie Rol­ni­czym w Borsz­czo­wie, woj. Tarnopol.

Zmo­bi­li­zo­wa­ny do 6 Baonu Pan­cer­ne­go we Lwo­wie. Do nie­wo­li sowiec­kiej dostał się koło Bro­dów. Jeniec Sta­ro­biel­ska, zamor­do­wa­ny w Char­ko­wie, lista NKWD poz. 995.

Żona Julia i syn Romu­ald miesz­ka­li w Byto­miu. Żona zmar­ła w 2002 roku.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach