Dąbrowski Mieczysław

porucznik, oficer rezerwy WP

Uro­dził się 24 marca 1900 roku w Łomży, syn Jana i Heleny.

Słu­żył w I Pułku Arty­le­rii Przeciwlotniczej.

Ukoń­czył szko­łę pod­sta­wo­wą i liceum w Łomży. W 1921 roku został stu­den­tem Wydzia­łu Rol­ni­czo-Leśne­go Uni­wer­sy­te­tu Poznań­skie­go. W 1924 roku ukoń­czył stu­dia otrzy­mu­jąc Dyplom Nauk Leśnych. Dyplom inży­nie­ra leśni­ka otrzy­mał w 1935 roku na pod­sta­wie pracy dyplo­mo­wej z zakre­su hodow­li lasu i zło­że­niu osta­tecz­ne­go egza­mi­nu dyplomowego.

W mię­dzy­cza­sie zawarł zwią­zek mał­żeń­ski z Jani­ną z Kieł­czew­skich. Ze związ­ku tego uro­dzi­ło się troje dzie­ci: Lecho­sław – 1927, Maria – 1930 i Jaro­sław – 1931.

Mie­czy­sław Dąbrow­ski nale­żał do Związ­ku Strze­lec­kie­go, Pol­skiej Orga­ni­za­cji Woj­sko­wej – czyn­ną służ­bę w tej orga­ni­za­cji peł­nił pod pseu­do­ni­mem „Piast”.

Był odzna­czo­ny licz­ny­mi meda­la­mi: Meda­lem Nie­pod­le­gło­ści, Meda­lem 10 – lecia Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści oraz Srebr­nym Krzy­żem Zasługi.

Pra­co­wał jako nad­le­śni­czy w Nad­le­śnic­twie w Supra­ślu. Miesz­kał w Leśni­czów­ce Podlasek.

Zmo­bi­li­zo­wa­ny w sierp­niu 1939 roku brał udział w kam­pa­nii wrze­śnio­wej. Do rodzi­ny nie dotarł żaden list z tego okresu.

W 1940 roku żona wraz z trój­ką dzie­ci zosta­ła zesła­na do Kazach­sta­nu. Mie­czy­sław Dąbrow­ski nie dowie­dział się, że dwoje jego dzie­ci nie prze­ży­ło wojny. Maria zmar­ła w Kazach­sta­nie, a Lecho­sław zagi­nął pod­czas dzia­łań wojen­nych wal­cząc w armii gen. Berlinga.
Naj­młod­szy syn Jaro­sław wró­cił z matką do Pol­ski. Został leka­rzem cho­rób wewnętrz­nych i wraz z rodzi­ną miesz­kał w Kętrzy­nie. Zmarł w 2006 roku.

O tra­gicz­nej śmier­ci męża Jani­na Dąbrow­ska dowie­dzia­ła się z pisma Amba­sa­dy RP w Moskwie w 1948 roku.

17 wrze­śnia 2008 roku zasa­dzo­no Dąb Pamię­ci ku czci Mie­czy­sła­wa Dąbrow­skie­go przy Szpi­ta­lu Powia­to­wym w Kętrzy­nie, w któ­rym pra­co­wał syn.

 

KOZIELSK
Lista NKWD z 1 IV 1940 r.,
poz. 42

Infor­ma­cje poda­ła syno­wa, Maria Romu­al­da Dąbrow­ska, zamiesz­ka­ła w Kętrzynie.