Czerniawski-Jodynis Wiktor

aspirant Policji Państwowej

Uro­dził się 3 kwiet­nia 1913 roku w Moskwie, syn Jana i Zofii, zesłań­ców sybe­ryj­skich po powsta­niu stycz­nio­wym pocho­dzą­cych z guber­ni kowieńskiej.

W 1906 roku Jan i Zofia Czer­niaw­scy z syna­mi Sta­ni­sła­wem i Wacła­wem uro­dzo­ny­mi na Sybe­rii wra­ca­li do Pol­ski. Na sta­cji Rumie­nio­wo Kolei Moskiew­sko – Wie­deń­skiej uro­dzi­ła się córka Maria, co było powo­dem zatrzy­ma­nia się i zamiesz­ka­nia w Moskwie.
W 1913 roku uro­dził się syn Wiktor.

Do Pol­ski powró­ci­li w 1924 roku na wła­sne zie­mie w gmi­nie Smoł­wy, powiat Brasław.

W 1931 roku Wik­tor ukoń­czył Wyż­sze Gim­na­zjum w Bra­sła­wiu. Stu­dio­wał w Wilnie.

Służ­bę w Poli­cji Pań­stwo­wej roz­po­czął 19 wrze­śnia 1934 roku w Mostach Wiel­kich, woje­wódz­two pole­skie. Od 22 lute­go 1935 roku w Komen­dzie Poli­cji Pań­stwo­wej w Żyrar­do­wie. 15 grud­nia 1937 roku prze­nie­sio­ny do woje­wódz­twa kie­lec­kie­go i przy­dzie­lo­ny do służ­by na poste­run­ku w Suło­szu w powie­cie olku­skim i tam słu­żył do wrze­śnia 1939 roku skąd został zabra­ny i osa­dzo­ny w obo­zie w Ostaszkowie.
Zamor­do­wa­ny w Twe­rze, pocho­wa­ny w Mied­no­je na tere­nie obec­ne­go Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go w Miednoje.

Wik­tor Czer­niaw­ski był kawa­le­rem. Jego naj­bliż­szą żyją­cą obec­nie rodzi­nę stanowią:

  • sio­strze­ni­ca Anna Zarzyc­ka miesz­ka­ją­ca w Szaw­lach na Litwie i Danu­ta Bog­da­no­wicz zamiesz­ka­ła w Olsztynie,
  • bra­ta­ni­ca Zofia Czer­niaw­ska miesz­ka­ją­ca na Litwie na tere­nach rodzin­nych (Nowin­ki-Tylża),
  • dzie­ci zmar­łej bra­ta­ni­cy Regi­ny Micał – Robert Wie­sław i Mał­go­rza­ta miesz­ka­ją­cy w War­sza­wie i Suwałkach.

 

OSTASZKÓW
Lista NKWD nr 027/1 z 13 IV 1940r.,
poz. 23

Infor­ma­cje poda­ła sio­strze­ni­ca, Danu­ta Bog­da­no­wicz, zamiesz­ka­ła w Olsztynie