Czarkowski — Golejewski Wiktor

rotmistrz, rezerwista
ziemianin, herbu Habdank

Uro­dził się 24 sierp­nia 1888. Syn Tade­usza Czar­kow­skie­go-Gole­jew­skie­go herbu Hab­dank (1859 – 1945, urzęd­nik, I ordy­nat na Wysucz­ce) i Marii z domu Zale­skiej herbu Dołę­ga (1862 – 1893, córka Fili­pa Zaleskiego). 

1 stycz­nia 1912 mia­no­wa­ny kade­tem kawa­le­rii. Od tego czasu był rezer­wi­stą 1 Gali­cyj­skie­go pułku uła­nów we Lwo­wie. Do 1918 pozo­sta­wał ofi­ce­rem rezer­wo­wym 1 Pułku Uła­nów. Po odzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści przy­ję­ty do Woj­ska Pol­skie­go. Awan­so­wa­ny na sto­pień rot­mi­strza rezer­wy kawa­le­rii ze star­szeń­stwem z 1 czerw­ca 1919. Był ofi­ce­rem rezer­wo­wym 8 Pułku Uła­nów w gar­ni­zo­nie Kra­ków. W 1934 przy­dzie­lo­ny do Ofi­cer­skiej Kadry Okrę­go­wej nr VI.

Posia­dał mają­tek w Janów­ce (woje­wódz­two tar­no­pol­skie), gdzie pro­wa­dził upra­wę ziemi. W dru­giej poło­wie lat 1930 był człon­kiem zarzą­du oddzia­łu Związ­ku Ofi­ce­rów Rezer­wy RP. Czło­nek Wydzia­łu Woje­wódz­kie­go w Tar­no­po­lu. Pre­zes Tar­no­pol­skie­go Koła Doświad­czal­ne­go z sie­dzi­bą w Zagrobeli.

17 wrze­śnia 1939 roku aresz­to­wa­ny przez funk­cjo­na­riu­szy NKWD w swoim mająt­ku w Janów­ce Zagro­bel­nej. Był prze­trzy­my­wa­ny w obo­zie w Koziel­sku. W 1940 roku zamor­do­wa­ny przez NKWD. Jego nazwi­sko zna­la­zło się na tzw. „ukra­iń­skiej liście katyń­skiej”, opu­bli­ko­wa­nej w 1994 (został wymie­nio­ny na liście wywóz­ko­wej 41/2 – 20 ozna­czo­ny nume­rem 3187). 

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła pra­wnucz­ka, Agniesz­ka Drabik.