Czarkowski — Golejewski Cyryl

ziemianin, herbu Habdank

Uro­dził się 9 lipca 1885 we Lwo­wie. Syn Tade­usza Czar­kow­skie­go-Gole­jew­skie­go herbu Hab­dank (1859 – 1945, urzęd­nik, I ordy­nat na Wysucz­ce) i Marii z domu Zale­skiej herbu Dołę­ga (1862 – 1893, córka Fili­pa Zale­skie­go). Od 1908 żona­ty z Iza­bel­lą z domu Jaxa-Mała­chow­ską herbu Gryf.

Od około 1913 był zastęp­cą dele­ga­ta w wydzia­le okrę­go­wym w Borsz­czo­wie C.K. Gali­cyj­skie­go Towa­rzy­stwa Kre­dy­to­we­go Ziem­skie­go. Po ojcu został dru­gim ordy­na­tem na Wysucz­ce. Pro­wa­dził tam win­ni­cę, która obej­mo­wa­ła 30 ha tere­nu i w okre­sie II Rze­czy­po­spo­li­tej była naj­więk­szą na pol­skich Kre­sach. Posia­dał grun­ty we wsi Wołkowce. 

Był człon­kiem Towa­rzy­stwa Hodow­li Konia Arab­skie­go w Pol­sce. W 1927 wydał publi­ka­cję pt. „Wspo­mnie­nia z ryko­wisk”, opo­wia­da­ją­cą o przy­go­dach łowiec­kich z lat 1904 – 1919. W latach 1930 był pre­ze­sem Podol­sko-Pokuc­kie­go Związ­ku Posia­da­czy Sadów.

Po wybu­chu II wojny świa­to­wej i agre­sji ZSRR na Pol­skę, 21 wrze­śnia 1939 został aresz­to­wa­ny przez funk­cjo­na­riu­szy NKWD w swoim mająt­ku w Wysucz­ce. Był prze­trzy­my­wa­ny w obo­zie w Koziel­sku. Na wio­snę 1940 roku został zamor­do­wa­ny przez NKWD.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła pra­wnucz­ka, Agniesz­ka Drabik.