Czajkowski Bohdan

podporucznik rezerwy - saper

Uro­dził się 29 kwiet­nia 1914 we Wło­sto­wie, pow. Opa­tów, syn Sta­ni­sła­wa i Marii Stu­dziń­skiej. Inży­nier cukrow­nik, ukoń­czył stu­dia w Bel­gii w Liège, pra­co­wał w cukrow­ni Dobrze­lin, pow. Kutno. Ostat­nie miej­sce zamiesz­ka­nia Kutno.

Ukoń­czył Pod­cho­rą­żów­kę Sape­rów w Gru­dzią­dzu. Do nie­wo­li sowiec­kiej wzię­ty w nie­zna­nych oko­licz­no­ściach i wywie­zio­ny do obozu w Koziel­sku. Jest na liście ofiar ziden­ty­fi­ko­wa­nych. Figu­ru­je na koziel­skiej liście NKWD nr 025/3 z 9 kwiet­nia 1940, poz. 38, nr arch. 463.

Sio­strze­ni­ca – Maria Anita miesz­ka w Siemianowicach.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach