Cybyk Aleksander Antoni

podporucznik rezerwy - piechota

Uro­dził się 30 paź­dzier­ni­ka 1903 w Kamion­ce Stru­mi­ło­wej, syn Jana i Marii z domu Tro­ja­no­wicz. Miał troje rodzeń­stwa: Wło­dzi­mie­rza, Ste­fa­nię i Jadwi­gę. Absol­went Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej Poli­tech­ni­ki Lwow­skiej. Przed wojną miesz­kał i pra­co­wał w Tar­no­po­lu, był urzęd­ni­kiem w Urzę­dzie Skarbowym.

Do nie­wo­li wzię­ty w Mar­kow­cach koło Sta­ni­sła­wo­wa. Ostat­ni przy­dział woj­sko­wy 38 pp Zło­czów. Jeniec Sta­ro­biel­ska, zamor­do­wa­ny w Char­ko­wie, lista NKWD poz. 3617.

Sio­strze­ni­ca Ewa miesz­ka­ła w Zabrzu, zmar­ła w 2008 roku.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach