Ciemniewski Henryk

podporucznik rezerwy – artyleria

Uro­dzo­ny 15 stycz­nia 1911 w Sosnow­cu, syn Andrze­ja i Zofii z domu Glapińskiej.

Ukoń­czył Gim­na­zjum im. St. Sta­szi­ca w Sosnow­cu w 1931 roku. Był stu­den­tem Wydzia­łu Prawa Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Krakowie.

W 1933 w SPRAr­ty­le­rii we Wło­dzi­mie­rzu Wołyń­skim. Mia­no­wa­ny pod­po­rucz­ni­kiem ze star­szeń­stwem 1 stycz­nia 1935.

Do 1939 zatrud­nio­ny jako gene­ral­ny sekre­tarz Sądu Grodz­kie­go w Będzinie.

Miesz­kał w Sosnow­cu. Kawa­ler. Sio­stra Jadwi­ga miesz­ka­ła w Katowicach.

Zmo­bi­li­zo­wa­ny w stop­niu pod­po­rucz­ni­ka do 7. pal w Czę­sto­cho­wie jako ofi­cer ogniowy.

Jeniec Sta­ro­biel­ska, zamor­do­wa­ny w Char­ko­wie, lista NKWD poz. 3704.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach