Chmielewski Jerzy

podporucznik rezerwy - piechota

Uro­dził się 12 stycz­nia 1908, syn Wła­dy­sła­wa i Jadwi­gi. Inży­nier, pra­co­wał w Depar­ta­men­cie Lot­nic­twa Cywil­ne­go przy Mini­ster­stwie Komu­ni­ka­cji w Warszawie.

Zmo­bi­li­zo­wa­ny do 5 pp Leg. Wilno. Do nie­wo­li dostał się we Lwo­wie. Jeniec Sta­ro­biel­ska, zamor­do­wa­ny w Char­ko­wie, lista NKWD poz. 3506.

Żona Jadwi­ga zmar­ła w 1998 roku.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach