Chat Zenon

podporucznik rezerwy - piechota

Uro­dził się 19 grud­nia 1916 w Sar­bii, syn Woj­cie­cha i Marii Bar­ba­ry z domu Lenar­to­wicz. Ukoń­czył w 1939 roku stu­dia na SGH w War­sza­wie, uzy­sku­jąc tytuł mgr ekonomii.

Ostat­ni przy­dział woj­sko­wy: 5 p.s. podh. Prze­myśl. Do nie­wo­li sowiec­kiej został wzię­ty przez Oddział Armii Czer­wo­nej i wywie­zio­ny do Koziel­ska, skąd rodzi­na otrzy­ma­ła kart­kę w grud­niu 1939 roku. Figu­ru­je na koziel­skiej liście NKWD nr 035/2 z 16 kwiet­nia 1940, poz. 40, nr arch. 518, AM poz. 3631.

Brat – Hen­ryk miesz­kał w Kato­wi­cach, zmarł w 2005 roku.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach