Celmer Feliks

porucznik rezerwy - piechota

Uro­dził się 13 kwiet­nia 1895 w Płoc­ku. Syn Jana. Słu­żył w Legionach.

Do 1939 roku pra­co­wał jako instruk­tor oświa­ty pozasz­kol­nej w Stołpcach.

Przy­dział woj­sko­wy 80 pp w Sło­ni­mie, gdzie dostał się do nie­wo­li sowiec­kiej. Jeniec Sta­ro­biel­ska, zamor­do­wa­ny w Char­ko­wie, lista NKWD poz. 3603.

Był żona­ty z Marią Racz­kow­ską, z mał­żeń­stwa tego uro­dzi­ło się trzech synów: Edmund, Ryszard i Lech, któ­rzy miesz­ka­li w Katowicach.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach