Caniboł Leopold

przodownik Policji Województwa Śląskiego

Uro­dził się 25 marca 1893 w Skre­beń­sku, pow. Cie­szyn, syn Karo­la i Moni­ki z domu Thomas.

Uczest­nik Powstań Ślą­skich, w III Powsta­niu Ślą­skim słu­żył w 12 komp. III baonie 14 pp wodzi­sław­skim w stop­niu kapra­la. Zatrud­nio­ny na Poste­run­ku PWŚl. w Jano­wie, oraz w Komi­sa­ria­cie PWŚl. w Katowicach-Nikiszowcu.

Odzna­czo­ny Krzy­żem na Ślą­skiej Wstę­dze Walecz­no­ści i Zasłu­gi Kl. I, Brą­zo­wym Krzy­żem Zasłu­gi, Brą­zo­wym Meda­lem za Dłu­go­let­nią Służ­bę, Odzna­ką Pamiąt­ko­wą PWŚl.

31 grud­nia 1936 awan­so­wa­ny do stop­nia przod. PWŚl.

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Kali­ni­nie (obec­nie Twer) i pogrze­ba­ny w Mied­no­je. Wpi­sa­ny na listę NKWD nr 026/3 z 13 kwiet­nia 1940, poz. 74, nr akt 1049.

Pozo­sta­wił żonę Martę z domu Klo­ska oraz dwoje dzie­ci: córkę Kry­sty­nę i pasier­ba Alfre­da Sojkę. Córka Kry­sty­na miesz­ka­ła w Katowicach.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach