Bomba Wincenty

starszy posterunkowy

Uro­dził się 19 stycz­nia 1901, w Opa­to­wie-Podu­chow­nym, gmina Opa­tów, powiat opa­tow­ski, jako syn Józe­fa i Marian­ny z domu Broc­kiej. W rodzin­nej miej­sco­wo­ści ukoń­czył 4 klasy szko­ły powszech­nej. 4 listo­pa­da 1918 wstą­pił ochot­ni­czo do Woj­ska Pol­skie­go. W sze­re­gach opa­tow­skiej kom­pa­nii tzw. kom­bi­no­wa­ne­go bata­lio­nu radom­skie­go wziął udział w odsie­czy Lwowa. 11 stycz­nia 1919 ranny w wal­kach o Skni­łów pod Lwo­wem. Od maja1919 do 29 stycz­nia 1921 słu­żył w 26. pułku pie­cho­ty. Brał udział w woj­nie polsko-bolszewickiej.

20 grud­nia 1919 awan­so­wa­ny na star­sze­go sze­re­go­we­go. 29 stycz­nia 1921 po demo­bi­li­za­cji wró­cił rodzin­nej miej­sco­wo­ści i poma­gał w pro­wa­dze­niu rodzin­ne­go gospodarstwa.

22 marca 1923 uzy­skał potwier­dze­nie oby­wa­tel­stwa Pań­stwa Pol­skie­go przez Sta­ro­stwo  Opa­tow­skie. 16 czerw­ca 1923 przy­ję­ty do Poli­cji Pań­stwo­wej woje­wódz­twa wołyń­skie­go jako poste­run­ko­wy. Wcie­lo­ny do Poli­cji Pań­stwo­wej, słu­żył w Ostro­gu, a następ­nie na poste­run­ku Zdoł­bu­nów, potem w Komen­dzie Powia­to­wej w Zdołbunowie.

16 lute­go 1925 zawarł zwią­zek mał­żeń­ski z Walen­ty­ną Gib­ner w koście­le para­fial­nym w Ostro­gu przed ks. Józe­fem Pta­szyń­skim, dzie­ka­nem i pro­bosz­czem ostrog­skim. Mał­żeń­stwo docze­ka­ło się naro­dzin córki Walen­ty­ny (2 paź­dzier­ni­ka 1925) oraz synów  Ryszar­da (1 kwiet­nia 1927) i Win­cen­te­go (26 czerw­ca 1930).

1 maja 1932 mia­no­wa­ny star­szym poste­run­ko­wym. 1 grud­nia 1934 został prze­nie­sio­ny do służ­by śled­czej – pra­co­wał począt­ko­wo jako kan­ce­li­sta i maszy­ni­sta pogo­to­wia śled­cze­go w biu­rze Komen­dy Powia­to­wej w Zdoł­bu­no­wie. Od 1936 do wrze­śnia 1939 był refe­ren­tem poli­tycz­nym pogo­to­wia śled­cze­go w KP w Zdołbunowie.

We wrze­śniu 1939 aresz­to­wa­ny przez NKWD. Jego nazwi­sko wid­nie­je na tak zwa­nej liście ukra­iń­skiej, został upa­mięt­nio­ny na Pol­skim Cmen­ta­rzu Wojen­nym w Bykow­ni pod Kijowem.

Odzna­cze­nia:

  • Brą­zo­wy Medal „Za Dłu­go­let­nią Służbę”
  • Medal Dzie­się­cio­le­cia Odzy­ska­nej Niepodległości
  • Brą­zo­wy Krzyż Zasługi
  • Medal Pamiąt­ko­wy za Wojnę 1918 – 1921

Mate­ria­ły prze­ka­zał wnuk, Ryszard Bomba