Bielan Leon

porucznik piechoty

Uro­dzo­ny 25 lute­go 1908 w Wil­nie, syn Micha­ła Bie­la­na. Absol­went Gim­na­zjum oo. Jezu­itów w Wil­nie, Insty­tu­tu Nauko­we­go Han­dlo­we­go i Gospo­dar­cze­go w Wil­nie (1930) oraz SPR Piech. (1931). Mia­no­wa­ny ppor. ze starsz. 1 stycz­nia 1934. Przy­dzie­lo­ny na prak­ty­kę do 76 pp, następ­nie do 5 pp Leg., w któ­rym odby­wał ćwi­cze­nia rezer­wy jako adiu­tant. Handlowiec

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Byd­go­ska Rodzi­na Katyńska.