Bacik Józef Ryszard

starszy strażnik służby więziennej

Uro­dził się 19 marca 1898 w Kozło­wej Górze, syn Ber­nar­da i Wik­to­rii z domu Han­zel, rów­nież uro­dzo­nych w Kozło­wej Górze.

Brał czyn­ny udział w Powsta­niach Ślą­skich w latach 1919 – 1921.

W 1921 roku oże­nił się z Martą Heflik (ur. 13 grud­nia 1898 w Sta­rym Che­chle – obec­nie Świer­kla­niec). Z tego związ­ku uro­dzi­ły im się czte­ry córki: Ange­la (Anie­la, 1922 – 1984), Hele­na (1924 – 1995), Regi­na (1928 – 1989), Zelma (1930 – 1980).

Ostat­nie miej­sce zamiesz­ka­nia: Świer­kla­niec (Neu­deck).

Karie­rą zawo­do­wą zwią­za­ny był z Powia­to­wym Wię­zie­niem w Tar­now­skich Górach, gdzie pra­co­wał jako straż­nik wię­zien­ny. W tym kie­run­ku prze­szedł spe­cja­li­stycz­ne prze­szko­le­nie w Cen­tral­nej Szko­le przy Mini­ster­stwie Spra­wie­dli­wo­ści w War­sza­wie (uczest­nik IX kursu) jako dozor­ca więzienny.

Był rów­nież człon­kiem Towa­rzy­stwa Gim­na­stycz­ne­go „Sokół” w Świerklańcu.

Wybuch wojny we wrze­śniu 1939 zastał go na służ­bie. Do domu już nie wró­cił. Wię­zie­nie ewa­ku­owa­no do Kielc; jako straż­nik Służ­by Wię­zien­nej pod­le­gał rów­nież mobilizacji.

Wia­do­mo, że prze­by­wał w obo­zie jeniec­kim w Ostasz­ko­wie. Rodzi­na dosta­ła stam­tąd kart­kę pocz­to­wą, z datą 6 stycz­nia 1940.

Opis gehen­ny zwią­za­nej z dosta­niem się do nie­wo­li i trans­por­tem na wschód prze­ka­zał żonie Mar­cie Bacik miesz­ka­niec Nakła Ślą­skie­go (posia­dał oby­wa­tel­stwo nie­miec­kie i został zwol­nio­ny z obozu). Po woj­nie wyje­chał do Niemiec.

Józef Bacik został zamor­do­wa­ny strza­łem w tył głowy w piw­ni­cach sie­dzi­by NKWD w Kali­ni­nie (obec­nie Twer) w kwiet­niu 1940 roku.

Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż jest w posia­da­niu doku­men­tów prze­ka­za­nych przez stro­nę radziec­ką w 1990 roku, gdzie figu­ru­je nazwi­sko: „BATIK Józef ur. w 1898 r. s. Ber­nar­da, prze­by­wał w obo­zie dla jeń­ców wojen­nych w Ostasz­ko­wie. Figu­ru­je na wyka­zie 012/2 spo­rzą­dzo­nym przez NKWD w Moskwie z kwiet­nia 1940 r. (str. 58 poz. 41) z pole­ce­niem do prze­ka­za­nia do dys­po­zy­cji szefa Zarzą­du NKWD Kali­niń­skiej obł. nr akt spra­wy 3597”.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach