Augustowski Karol

podporucznik

Pod­po­rucz­nik rezer­wy Karol Augu­stow­ski uro­dził się w Kiel­cach 9 listo­pa­da 1903 jako jedy­ne dziec­ko Józe­fa i Kata­rzy­ny. Ojca stra­cił we wcze­snym dzieciństwie.

Po ukoń­cze­niu gim­na­zjum w Kiel­cach stu­dio­wał na Wydzia­le Mecha­nicz­nym Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. W trak­cie stu­diów nale­żał do Kor­po­ra­cji Vigin­tia, któ­rej dewi­za brzmia­ła „Dobro Rze­czy­po­spo­li­tej naj­wyż­szym pra­wem”. Był jej pre­ze­sem w latach 1928 – 1930 oraz wice­pre­ze­sem i older­ma­nem w latach 1931 – 1933.

W 1931 roku ukoń­czył rocz­ną Szko­łę Pod­cho­rą­żych Rezer­wy Pie­cho­ty nr 10 w Gród­ku Jagiellońskim.

W 1933 roku oże­nił się z Hali­ną Dąbrow­ską, nauczy­ciel­ką, rów­nież pocho­dzą­cą z Kielc. Zamiesz­ka­li w War­sza­wie, zabie­ra­jąc z Kielc matkę Karo­la. W 1938 roku uro­dzi­ła się im córka Ewa.

Od zakoń­cze­nia stu­diów pra­co­wał w Zakła­dach Ostro­wiec­kich, gdzie zaj­mo­wał się roz­wo­jem portu w Gdyni oraz pro­duk­cją zaso­bów obron­nych, jak apa­ra­ty tor­pe­do­we oraz czę­ści do samo­lo­tów woj­sko­wych. Rów­no­cze­śnie był asy­sten­tem na Poli­tech­ni­ce Warszawskiej.
Został powo­ła­ny do woj­ska 15 sierp­nia 1939, do 31 Dywi­zjo­nu Pan­cer­ne­go przy Bata­lio­nie Pan­cer­nym w Grod­nie, był dowód­cą 2 plu­to­nu czołgów.

Po wkro­cze­niu wojsk sowiec­kich osa­dzo­ny w obo­zie w Koziel­sku, skąd do wio­sny 1940 roku napi­sał dwa listy. Póź­niej nie było już żad­nych wia­do­mo­ści. W 1943 roku zmar­ła jego matka. W mie­siąc póź­niej ogło­szo­no o odkry­ciu w Kozich Górach (Katyń) zwłok pol­skich ofi­ce­rów. Na liście był ppor. Karol Augu­stow­ski. Hali­na Augu­stow­ska otrzy­ma­ła zawia­do­mie­nie z Biura Infor­ma­cyj­ne­go Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża z infor­ma­cją, że przy zwło­kach zna­le­zio­no znak roz­po­znaw­czy, świa­dec­two szcze­pie­nia w Koziel­sku, list i notatki.

Hali­na Augu­stow­ska miesz­ka­ła z córką w War­sza­wie. Pro­wa­dzi­ła tajne naucza­nie, miała też kon­tak­ty z Armią Kra­jo­wą. Po Powsta­niu miesz­ka­ła z córką w Kiel­cach, po woj­nie wyje­cha­ły na tzw. Zie­mie Odzy­ska­ne. Zmar­ła we Wro­cła­wiu w 2000 roku.
W Powsta­niu prze­pa­dły wszyst­kie pamiątki.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła córka, Ewa Marcinkowska