Arendarski Antoni Jan

podporucznik rezerwy

Uro­dził się 13 czerw­ca 1901 w Kiel­cach, syn Józe­fa i Elż­bie­ty ze Świę­cic­kich. Kawaler.

Uczest­ni­czył w woj­nie 1920 roku w 26. Pułku Piechoty.

Absol­went gim­na­zjum Filo­lo­gicz­ne­go w Radom­sku i Szko­ły Pod­cho­rą­żych Rezer­wy Pie­cho­ty w Gru­dzią­dzu. Mia­no­wa­ny na pod­po­rucz­ni­ka 1 wrze­śnia 1939 roku i przy­dzie­lo­ny do 77. Pułku Piechoty.
Jeniec Koziel­ska, zamor­do­wa­ny w Katyniu.

Pośmiert­nie mia­no­wa­ny na sto­pień porucz­ni­ka Woj­ska Pol­skie­go. Pośmiert­nie odzna­czo­ny Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach