Anglik Stanisław

podporucznik piechoty, rezerwista

Uro­dził się 22 kwiet­nia 1899 w Łodzi, syn Sta­ni­sła­wa i Flo­ren­ty­ny z Lewan­dow­skich. Absol­went Gim­na­zjum Huma­ni­stycz­ne­go Męskie­go w Łodzi. Czło­nek POW. W Woj­sku Pol­skim od 1920 jako ochot­nik 4 komp. telegr. Absol­went Wyż­sze­go Kursu Nauczy­ciel­skie­go w War­sza­wie (1924). Ppor. ze star­szeń­stwem (1929). W 1939 roku w OZ 25 Dywi­zji Pie­cho­ty. Nauczy­ciel szko­ły powszech­nej w Słup­cy, a od 1933 Szko­ły Kole­jo­wej w Kaliszu.

Żona­ty z Kazi­mie­rą Walen­ty­ną z Racz­kow­skich. Miał dwie córki: Marię Jadwi­gę i Zofię Tere­sę. Zamor­do­wa­ny w Char­ko­wie w 1940.

Mate­ria­ły prze­ka­za­li wnu­ko­wie, Maciej i Jakub Kosmalowie.