Albert Ignacy

podporucznik, oficer rezerwy WP

Uro­dził się 24 lute­go 1897 roku w Uwi­śle k. Cho­rost­ko­wa, syn Sta­ni­sła­wa i Marii.

Absol­went Uni­wer­sy­te­tu im. Jana Kazi­mie­rza we Lwo­wie – geo­graf. W 1934 roku obro­nił pracę dok­tor­ską pt. “Z geo­gra­fii osie­dli wiej­skich w dorze­czu Sanu”. Był nauczy­cie­lem sta­łym publicz­nej szko­ły powszech­nej we Lwowie.

Brał udział w wal­kach o Śląsk Cie­szyń­ski. W latach 1915 – 1918 słu­żył w armii austriac­kiej. W 1920 roku brał udział w woj­nie w sze­re­gach 48 pułku piechoty.

Zabra­ny z Uni­wer­sy­te­tu Jana Kazi­mie­rza we Lwo­wie w 1939 roku.

Żona Zofia zosta­ła wywie­zio­na do Kazach­sta­nu i tam zmarła.

 

STAROBIELSK
Lista NKWD poz. 45

Infor­ma­cje podali:
bra­ta­nek Leszek Albert, zamiesz­ka­ły w Olsztynie,
Wie­sła­wa Albert, zamiesz­ka­ła w Zakopanem,
Kry­sty­na Kaspa­rek-Jóź­kie­wicz, zamiesz­ka­ła w Krakowie.