Adamowski Józef

podporucznik piechoty, rezerwista
nauczyciel

Uro­dził się 21 lute­go 1902 w Stu­dzian­kach gm. Gole­sze, pow. Piotr­ków Try­bu­nal­ski. Syn Waw­rzyń­ca i Fran­cisz­ki z Knapów.

Uczęsz­czał do Pań­stwo­we­go Semi­na­rium Nauczy­ciel­skie­go w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim. Po zda­niu matu­ry otrzy­mał nomi­na­cję na posa­dę nauczy­cie­la w Publicz­nej Szko­le Powszech­nej w Gorzę­do­wie, gm. Kamieńsk, pow. Piotr­ków. W cza­sie waka­cji w latach 1926, 1927 i 1930 odby­wał ćwi­cze­nia woj­sko­we dla rezerwy.

Zmo­bi­li­zo­wa­ny w 1939. Zamor­do­wa­ny strza­łem w tył głowy przez NKWD w 1940 w Char­ko­wie, w budyn­ku przy ulicy Dzier­żyń­skie­go. Spo­czy­wa na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym w Charkowie.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Anna Adamowska.