Adamczyk Franciszek

przodownik Policji Państwowej

Uro­dzo­ny 13 lute­go 1883 w Runo­wie pow. Sępól­no Kra­jeń­skie. Miesz­kał z rodzi­ną w Gnie­wie pow. Tczew, pra­co­wał w Poli­cji Pań­stwo­wej jako poste­run­ko­wy. Z żoną Julian­ną mieli trój­kę dzie­ci: syna Jana uro­dzo­ne­go w 1909 oraz dwie córki Kata­rzy­nę (1911) i Martę (1913).

Po wybu­chu wojny, w 1939 w nie­zna­nych oko­licz­no­ściach dostał się do sowiec­kiej nie­wo­li. Prze­by­wał w obo­zie jeniec­kim w Ostasz­ko­wie. Roz­strze­la­ny w sie­dzi­bie NKWD w Kali­ni­nie (Twer).

Mate­ria­ły prze­ka­zał wnuk, Marian Adamczyk.