Adam Władysław

porucznik rezerwy

Uro­dził się 2 wrze­śnia 1897 w Bła­żo­wej, woje­wódz­two lwow­skie, syn Józe­fa i Anto­ni­ny z Ple­śnia­ków. Miesz­kał w Makłucz­ce – przy­siół­ku leśnym nale­żą­cym do Błażowej.

Był żoł­nie­rzem I Bry­ga­dy Legio­nów, dzia­ła­czem nie­pod­le­gło­ścio­wym i uczest­ni­kiem wojny 1918 – 1921 w 17. pułku piechoty.

Ukoń­czył Wydział Prawa Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie. Był sędzią, adwo­ka­tem i nota­riu­szem. Zamiesz­kał w Ryb­ni­ku, gdzie wraz z dwoma wspól­ni­ka­mi pro­wa­dził kan­ce­la­rię adwokacką.

Żona Ger­ma­nia z domu Wania.

Odzna­czo­ny Krzy­żem Nie­pod­le­gło­ści, Krzy­żem I Bry­ga­dy Legio­nów i meda­la­mi pamiątkowymi.

Ostat­ni przy­dział woj­sko­wy: 75. pułk piechoty.

Figu­ru­je na koziel­skiej liście NKWD: LW nr 029/2 z kwiet­nia 1940, zamor­do­wa­ny w Katy­niu, ziden­ty­fi­ko­wa­ny AM 2750.

W roku 2010 nada­no nowo powsta­łej szko­le w Bła­żo­wej imię Wła­dy­sła­wa ADAMA.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach