Abratowski Józef

kapitan

Uro­dzo­ny 11 stycz­nia 1891  w Kor­czy­nie pow. Kro­sno, syn Jana i Bro­ni­sła­wy z domu Gaweł. 

Świa­dec­two doj­rza­ło­ści uzy­skał w 1910 roku w I Pań­stwo­wym Gim­na­zjum w Prze­my­ślu. Potem ukoń­czył 4 seme­stry na Wydzia­le Prawa Uni­wer­sy­te­tu Jana Kazi­mie­rza we Lwo­wie oraz rocz­ny kurs abi­tu­rien­tów w Aka­de­mii Han­dlo­wej w Krakowie. 

W latach 1915 – 18 słu­żył w woj­sku austriac­kim. W listo­pa­dzie 1918 wstą­pił do Woj­ska Pol­skie­go i uzy­skał posa­dę refe­ren­ta w Powia­to­wej Komen­dzie Woj­sko­wej w Kro­śnie. Pod­czas wojny pol­sko-bol­sze­wic­kiej słu­żył w 17 Pułku Pie­cho­ty w Rze­szo­wie. Pozo­sta­wał w nim przez 7 lat i dosłu­żył się stop­nia kapi­ta­na. Od 1927 do 1939 był zatrud­nio­ny w admi­ni­stra­cji woj­sko­wej, naj­pierw w Powia­to­wej Komen­dzie Uzu­peł­nień w Sano­ku, a potem w PKU w Rzeszowie.

Żona Józe­fa Abra­tow­skie­go Hele­na (1896) wraz z cór­ka­mi Lidią (1924) i Tere­są (1930) miesz­ka­ły przed wybu­chem wojny w Rze­szo­wie. We wrze­śniu 1939 zosta­ły ewa­ku­owa­ne do Roha­ty­na w woj. sta­ni­sła­wow­skim. W kwiet­niu 1940 udało im się wró­cić drogą legal­ną do stre­fy oku­po­wa­nej przez Niem­ców. Osie­dli­ły się w Kor­czy­nie koło Kro­sna, gdzie spę­dzi­ły pozo­sta­ły okres oku­pa­cji. Po woj­nie żona Józe­fa Abra­tow­skie­go pra­co­wa­ła jako nauczy­ciel­ka w Czar­no­rze­kach oraz w Kor­czy­nie. Córki nato­miast stu­dio­wa­ły w Kra­ko­wie i we Wro­cła­wiu. Żona Hele­na zmar­ła w 1981.

Dnia 7 wrze­śnia 1939 w sze­re­gach 17 pp wyje­chał na front. Jak wyni­ka z infor­ma­cji kole­gów, do sowiec­kiej nie­wo­li dostał się w rejo­nie Tar­no­po­la. Prze­by­wał w obo­zie jeniec­kim w Koziel­sku, skąd nade­słał do rodzi­ny w lutym 1940 roku jeden list. Zgi­nął w Katy­niu – lista NKWD nr 022/2 z 9 kwiet­nia 1940 r.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Byd­go­ska Rodzi­na Katyńska.