Wagner Marian

podporucznik, nadkomisarz Policji Państwowej

Uro­dził się 15 grud­nia 1894 w Jaro­sła­wiu, syn Leopol­da i Hono­ra­ty z Jawo­rów. Podob­nie jak star­szy brat, w 1913 roku ukoń­czył kra­kow­skie gim­na­zjum, potem wyemi­gro­wał do Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Na wia­do­mość o wybu­chu wojny i powsta­niu Legio­nów wró­cił do kraju i został legionistą.

Po woj­nie stu­dio­wał filo­zo­fię i roz­po­czął służ­bę w Poli­cji Pań­stwo­wej, 1 lipca 1923 roku. został aspi­ran­tem. 1 czerw­ca 1924 roku został prze­nie­sio­ny ze służ­by gra­nicz­nej w powie­cie wileń­skim na zastęp­cę komen­dan­ta powia­tu kra­kow­skie­go. W 1927 roku już jako pod­ko­mi­sarz awan­so­wał ze sta­no­wi­ska kie­row­ni­ka II komi­sa­ria­tu w Kra­ko­wie na komen­dan­ta powia­to­we­go w Mako­wie, a wkrót­ce potem na kie­row­ni­ka Wydzia­łu Śled­cze­go na powiat war­szaw­ski. W roku następ­nym został zastęp­cą naczel­ni­ka Urzę­du Śled­cze­go przy KW PP w War­sza­wie. W 1935 roku, będąc w stop­niu komi­sa­rza, został prze­nie­sio­ny z Urzę­du Śled­cze­go w Kra­ko­wie do Komen­dy Głów­nej Poli­cji. Słu­żył także w Nowym Sączu i w Łodzi. W 1937 roku został odzna­czo­ny Srebr­nym Krzy­żem Zasłu­gi. W 1939 roku tra­fił do Cen­tra­li Służ­by Śledczej.

Pod­po­rucz­nik mia­no­wa­ny ze star­szeń­stwa 1 czerw­ca 1919. Przy­dzie­lo­ny do kadry Okrę­gu Kor­pu­su I.

We wrze­śniu 1939 roku nad­ko­mi­sarz Marian Wagner brał udział w wal­kach. W rejo­nie Zalesz­czyk dostał się do sowiec­kiej nie­wo­li i wraz z bra­tem Zdzi­sła­wem tra­fił do Kozielska.

Pozo­sta­wił żonę Jani­nę (z domu Iglic­ka), która w 1944 roku zosta­ła wysie­dlo­na z War­sza­wy i zna­la­zła się w obo­zie w Prusz­ko­wie. Po woj­nie zamiesz­ka­ła w Kra­ko­wie, zmar­ła w Biel­sku-Bia­łej w 1991 roku w wieku 86 lat.

Jego syn, Jerzy, uro­dzo­ny w 1925 roku, żoł­nierz Armii Kra­jo­wej, poległ w Powsta­niu War­szaw­skim i został pocho­wa­ny na Cmen­ta­rzu Powązkowskim.

Marian Wil­helm Wagner – jeniec obozu w Koziel­sku został zamor­do­wa­ny przez NKWD w kwiet­niu 1940 roku w Lesie Katyń­skim. Numer listy wywo­zo­wej 040/2 poz. 79. Spo­czy­wa na cmen­ta­rzu wojen­nym w Katyniu.

Pośmiert­nie odznaczony:
– Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939 r. (1985)
– Meda­lem za udział w Woj­nie Obron­nej 1939 (1996)
W listo­pa­dzie 2007 roku decy­zją Pre­zy­den­ta RP awan­so­wa­ny został do stop­nia porucznika.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Wanda Sadlik, pre­zes Rodzi­ny Katyń­skiej w Bielsku-Białej.