Portrety Naszych Bliskich

Kim byli NASI BLISCY? Od tam­tej tra­gicz­nej wio­sny 1940 roku minę­ło już ponad 80 lat, stąd teraz kolej­ne poko­le­nia, a więc wnuki i pra­wnu­ki, udo­stęp­nia­ją rodzin­ne skar­by. Bo praw­dzi­wy­mi skar­ba­mi są dla nas pamiąt­ki po Ofia­rach Zbrod­ni Katyń­skiej, prze­cho­wa­ne z naszych rodzi­nach. Za pośred­nic­twem apli­ka­cji dzie­li­my się doku­men­ta­mi, dzię­ki któ­rym można zoba­czyć, kim byli NASI BLISCY, jakie wyko­ny­wa­li zawo­dy i jakie peł­ni­li funk­cje. Obok krót­kich bio­gra­fii publi­ku­je­my zacho­wa­ne zdję­cia, poka­zu­ją­ce ich w gro­nie rodzin i przy­ja­ciół, na poste­run­kach i na służ­bie; codzien­ne życie ilu­stru­ją też kopie ich świa­dectw, dyplo­mów i legi­ty­ma­cji, odzna­cze­nia i spor­to­we trofea.

Wybierz osobę z listy

Abra­tow­ski Józef

Adam Wła­dy­sław

Adam­czyk Franciszek

Ada­mow­ski Józef

Albert Igna­cy

Anglik Sta­ni­sław

Aren­dar­ski Anto­ni Jan

Augu­stow­ski Karol

Bacik Józef Ryszard

Bała­chow­ski Witold

Bie­lan Leon

Bie­lec Bronisław

Bock Ryszard

Boja­now­ski Szymon

Bomba Win­cen­ty

Bra­to­szew­ski Jan

Bren­del Hen­ryk Napo­le­on Dawid

Bur­czak Kazimierz

Cani­boł Leopold

Cel­mer Feliks

Cha­ry­to­no­wicz Tadeusz

Chat Zenon

Chmie­lec­ki Leszek Aleksy

Chmie­lew­ski Jerzy

Cho­ło­ciń­ski Tadeusz

Ciem­niew­ski Henryk

Cie­siel­ski Cze­sław Jan Gwalbert

Cybyk Alek­san­der Antoni

Czaj­kow­ski Bohdan

Czar­kow­ski – Gole­jew­ski Cyryl

Czar­kow­ski – Gole­jew­ski Wiktor

Czar­nek Zbi­gniew Wiktor

Cze­r­nia­w­ski-Jody­­nis Wiktor

Dasz­kie­­wicz-Kory­­but Kazimierz

Dąbrow­ski Mieczysław

Dąbrow­ski Romu­ald Zdzisław

Dąbrow­ski Ste­fan Jacenty

Der­czyń­ski Stanisław

Derę­gow­ski Józef

Dobro­wol­ski Czesław

Doma­ga­ła Bronisław

Dospil Tade­usz

Dyszy Ste­fan

Fer­ne­zy Paweł Stanisław

Fida­la Jerzy Zbyszko

Fie­do­ro­wicz Tadeusz

Frąc­ko­wiak Kazimierz

Gar­bu­la Franciszek

Gerth Bro­ni­sław

Głąb Jan

Gło­wac­ki Stanisław

Gna­tow­ski Aleksander

Gni­zia Karol

Godłow­ski Wło­dzi­mierz Józef

Gołą­bek Franciszek

Gór­ski Bronisław

Guda­czew­ski Stefan

Gulba Jan

Guth Aloj­zy

Ham­pel Jan

Har­mac­ki Włodzimierz

Hauke-Bosak Karol Janu­ary Stanisław

Hof­f­man Hen­ryk Wilhelm

Holt­zer Stefan

Jabłoń­ski Mikołaj

Jace­wicz Bonifacy

Jagosz Aloj­zy Jan

Jago­szew­ski Tade­usz Antoni

Jaku­bo­wicz Dobie­sław Bartłomiej

Jan­kow­ski Piotr

Jaro­sław­ski Józef

Jasiń­ski Stanisław

Jaskół­ka Tomasz Mikołaj

Kagan­kie­wicz Zygmunt

Kara­siń­ski Stanisław

Kar­bow­ski Franciszek

Kar­czew­ski Władysław

Kar­nic­ki Feliks Szczęsny

Kato­lik Stanisław

Kawec­ki Zdzisław

Klar­ner Józef Szymon

Klar­ner Witold Aleksander

Kluza Bro­ni­sław

Kło­czew­ski Michał

Kłos Ber­nard

Knop Igna­cy

Koeh­ne von Alfred

Koro­na Franciszek

Kosi­ba Marian Alojzy

Kosiń­ski Karol Dionizy

Kowal­ski Tomasz

Kozieł Jan

Kre­siń­ski Stanisław

Kru­siń­ski Wincenty

Kry­sty­niak Mieczysław

Ksią­żek Józef

Kubic­ki Janusz Antoni

Kumu­niec­ki Michał

Kwiat­kow­ski Ste­fan Stanisław

Lange Oskar Emil

Lin­sen­man Wła­dy­sław Marceli

Lisow­ski Ste­fan Romuald

Łap­czyń­ski Gracjan

Łun­kie­wicz Czesław

Maj Jan

Malu­kie­wicz Stanisław

Małec­ki Lucjan

Mar­ci­niak Edward

Matu­sik Konrad

Mayer Feliks Emilian

Mazur Sta­ni­sław

Miżo­łęb­ski Marian

Mło­do­wicz Władysław 

Naro­żań­ski Hen­ryk Tadeusz

Nazar­czyk Władysław

Nieć Wła­dy­sław Ludwik

Nodzyń­ski Tadeusz

Ogiń­ski Piotr

Ora­wiec Franciszek

Pacho­łek Michał

Padoł Mie­czy­sław

Pan­cza­kie­wicz Leon

Pecka Józef Adam

Piniń­ski Piotr

Pio­tro­wicz Karol

Poła­tyń­ski Kazi­mierz Mieczysław

Poło­nie­wicz Jerzy

Pro­kosz Bronisław

Prze­­pa­ł­ko­w­ski-Młot Zygmunt

Przy­by­ła Franciszek

Przy­by­szew­ski Czesław

Racz­kow­ski Bogu­sław Bar­tło­miej Jerzy Jan

Radoń­ski Tade­usz Marian

Radzie­jow­ski Bronisław

Ral­ski Edward

Raszek Euge­niusz

Rduch Fran­ci­szek

Reimer Leon

Rein­ke Franciszek

Ręczaj­ski Wacław

Rogow­ski Józef

Rol­ski Władysław

Różań­ski Józef

Rubas Jan

Rufert Adolf

Sanec­ki Józef

Schim­she­imer Wil­helm Stefan

Sera­fin Franciszek

Sered­nic­ki Michał Józef

Sewe­ryn Kazimierz

Siko­ra Paweł

Siwec­ki Sta­ni­sław Wacław

Skąp­ski Bolesław

Ski­biń­ski Zdzi­sław Jan

Skin­der Jerzy Stefan

Skrzyp­czyk Władysław

Sła­nia Paweł Grzegorz

Smoł­ka Józef

Sob­czuk Alfred

Sol­ski Adam Teofil

Sol­ski Kazi­mierz Karol

Spruś Józef

Sta­biń­ski Wilhelm

Stem­por­ski Michał

Stro­gul­ski Mieczysław

Strze­sak Jan

Swo­bo­da Teodor

Szan­troch Zygmunt

Szczot­ka Andrzej

Szmat­ko Franciszek

Ście­siń­ski Kazimierz

Ści­ślew­ski Kazi­mierz Marceli

Śli­wiń­ski Marian

Śnia­dow­ski Walery

Taczak Marian Jan

Tkacz Ludwik

Tło­mak Paweł

Tobol­ski Tadeusz 

Toman Józef

Urbań­czyk Józef Konrad

Wagner Marian 

Wagner Tade­usz

Wagner Zdzi­sław

Warec­ki Paweł Mateusz

Widaw­ski Mie­czy­sław Franciszek

Wituc­ki Andrzej

Wło­dar­czyk Bolesław

Wło­dar­ski Kazimierz

Woj­cie­chow­ski Rajmund

Wol­ni­ca (Wol­nit­za) Konrad

Wowra Jan

Zadar­now­ski Adolf

Zakrzew­ski Henryk

Zala­sik Mieczysław

Zapa­śnik Józef

Zapa­śnik Witold Zygmunt

Zawa­dz­ki-Büth­ner Lech Antoni

Zawi­ślań­ski Jerzy

Zemła Anto­ni

Zemła Miko­łaj

Zemski Julian Teodor

Zie­liń­ski Feliks

Zie­liń­ski Marcin

Zin­kie­wicz Mieczysław

Zyg­mań­ski Adolf

Żukow­ski Stefan

Józef Abratowski

Abratowski Józef

Władysław Adam

Adam Władysław

Franciszek Adamczyk

Adamczyk Franciszek

Józef Adamowski

Adamowski Józef

Ignacy Albert

Albert Ignacy

Stanisław Anglik

Anglik Stanisław

Arendarski Antoni Jan

Arendarski Antoni Jan

Karol Augustowski

Augustowski Karol

Józef Bacik

Bacik Józef Ryszard

Witold Bałachowski

Bałachowski Witold

Leon Bielan

Bielan Leon

Bronisław Bielec

Bielec Bronisław

Ryszard Bock

Bock Ryszard

Szymon Bojanowski

Bojanowski Szymon

Wincenty Bomba

Bomba Wincenty

Jan Bratoszewski

Bratoszewski Jan

Henryk Napoleon Dawid Brendel, portret w mundurze (1919)

Brendel Henryk Napoleon Dawid

Kazimierz Burczak

Burczak Kazimierz

Sylwetka bez fotografii_Canoboł

Caniboł Leopold

Feliks Celmer

Celmer Feliks

Tadeusz Charytonowicz z narzeczoną (ok. 1938)

Charytonowicz Tadeusz

Zenon Chat

Chat Zenon

Leszek Chmielecki w mundurze

Chmielecki Leszek Aleksy

Jerzy Chmielewski

Chmielewski Jerzy

Tadeusz Chołociński

Chołociński Tadeusz

Henryk Ciemniewski

Ciemniewski Henryk

Czesław Ciesielski

Ciesielski Czesław Jan Gwalbert

Aleksander Cybyk

Cybyk Aleksander Antoni

Bohdan Czajkowski

Czajkowski Bohdan

Cyryl Czarkowski-Golejewski

Czarkowski — Golejewski Cyryl

Wiktor Czarkowski-Golejewski

Czarkowski — Golejewski Wiktor

Zbigniew Czarnek

Czarnek Zbigniew Wiktor

Wiktor Czerniawski-Jodynis

Czerniawski-Jodynis Wiktor

Mieczysław Dąbrowski

Dąbrowski Mieczysław

Sylwetka bez fotografii_Dąbrowski

Dąbrowski Romuald Zdzisław

Stefan Jacenty Dąbrowski

Dąbrowski Stefan Jacenty

Sylwetka bez fotografii_Daszkiewicz

Daszkiewicz-Korybut Kazimierz

Derczyński1

Derczyński Stanisław

Józef Deręgowski

Deręgowski Józef

Czesław Dobrowolski

Dobrowolski Czesław

Sylwetka bez fotografii_Domagała

Domagała Bronisław

Sylwetka bez fotografii_Dospil

Dospil Tadeusz

Dyszy Stefan

Dyszy Stefan

Paweł Fernezy

Fernezy Paweł Stanisław

Fidala Jerzy Zbyszko

Fidala Jerzy Zbyszko

Tadeusz Fiedorowicz

Fiedorowicz Tadeusz

Kazimierz Frąckowiak

Frąckowiak Kazimierz

Sylwetka bez fotografii_Garbula

Garbula Franciszek

Bronisław Gerth

Gerth Bronisław

Jan Głąb

Głąb Jan

Stanisław Głowacki

Głowacki Stanisław

Aleksander Gnatowski

Gnatowski Aleksander

Karol Gnizia

Gnizia Karol

Włodzimierz Godłowski w bibliotece Katedry Neurologii i Psychiatrii UJ. Ze zbiorów rodzinnych oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce, opracował Andrzej Rybicki.

Godłowski Włodzimierz Józef

Franciszek Gołąbek

Gołąbek Franciszek

Sylwetka bez fotografii_Górski

Górski Bronisław

Stefan Gaudaczewski

Gudaczewski Stefan

Jan Gulba

Gulba Jan

Alojzy Guth

Guth Alojzy

Jan Hampel

Hampel Jan

Harmacki Włodzimierz

Harmacki Włodziemierz

Karol Bosak-Hauke

Hauke-Bosak Karol January Stanisław

Henryk Hoffman

Hoffman Henryk Wilhelm

Stefan Holtzer

Holtzer Stefan

kapitan Mikołaj Jabłoński

Jabłoński Mikołaj

Sylwetka bez fotografii_Jacewicz

Jacewicz Bonifacy

Alojzy Jagosz

Jagosz Alojzy Jan

Tadeusz Antoni Jagoszewski

Jagoszewski Tadeusz Antoni

Jakubowicz Dobiesław

Jakubowicz Dobiesław Bartłomiej

Piotr Jankowski

Jankowski Piotr

Jarosławki Józef

Jarosławski Józef

Stanisław Jasiński

Jasiński Stanisław

Tomasz Jaskółka

Jaskółka Tomasz Mikołaj

Zygmunt Kagankiewicz

Kagankiewicz Zygmunt

Stanisław Karasiński (lata 30.). Ze zbiorów rodzinnych oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce, opracował Andrzej Rybicki.

Karasiński Stanisław

Franciszek Karbowski

Karbowski Franciszek

Władysław Karczewski

Karczewski Władysław

Feliks Szczęsny Karnicki

Karnicki Feliks Szczęsny

Stanisław Katolik

Katolik Stanisław

Zdzisław Kawecki

Kawecki Zdzisław

Józef Klarner

Klarner Józef Szymon

Witold Klarner

Klarner Witold Aleksander

Michał Kłoczewski

Kłoczewski Michał

Bernard Kłos

Kłos Bernard

Z córką Zofią

Kluza Bronisław

Ignacy Knop

Knop Ignacy

Alfred von Koehne

Koehne von Alfred

Franciszek Korona

Korona Franciszek

Marian Alojzy Kosiba

Kosiba Marian Alojzy

Karol Dionizy Kosiński

Kosiński Karol Dionizy

Tomasz Kowalski

Kowalski Tomasz

Jan Koziel

Kozieł Jan

Stanisław Kresiński

Kresiński Stanisław

WINCENTY KRUSIŃSKI

Krusiński Wincenty

Mieczysław Krystyniak

Krystyniak Mieczysław

Józef Książek

Książek Józef

Janusz Kubicki

Kubicki Janusz Antoni

Michał Kumuniecki (1934)

Kumuniecki Michał

Stefan Stanisław Kwiatkowski

Kwiatkowski Stefan Stanisław

Zdjęcie legitymacyjne Oskara Emila Lange (1938)

Lange Oskar Emil

Gracjan Łapczyński

Łapczyński Gracjan

Władysław Linsenman, zdjęcie z okresu studiów w Dorpacie

Linsenman Władysław Marceli

Stefan Lisowski

Lisowski Stefan Romuald

Czesław Łunkiewicz

Łunkiewicz Czesław

Jan Maj

Maj Jan

Lucjan Małecki

Małecki Lucjan

Stanisław Malukiewicz

Malukiewicz Stanisław

Edward Marciniak

Marciniak Edward

Konrad Matusik

Matusik Konrad

Feliks Mayer

Mayer Feliks Emilian

Stanisław Mazur

Mazur Stanisław

Marian Miżołębski

Miżołębski Marian

Władysław Młodowicz

Młodowicz Władysław

Henryk Tadeusz Narożański

Narożański Henryk Tadeusz

Władysław Nazarczyk

Nazarczyk Władysław

Władysław Nieć

Nieć Władysław Ludwik

Ze zbiorów rodzinnych oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce, opracował Andrzej Rybicki.

Nodzyński Tadeusz

Piotr Ogiński

Ogiński Piotr

Franciszek Orawiec (1933)

Orawiec Franciszek

Michał Pachołek

Pachołek Michał

Mieczysław Padoł

Padoł Mieczysław

Leon Panczakiewicz

Panczakiewicz Leon

płk Józef Adam Pecka

Pecka Józef Adam

Piotr Piniński

Piniński Piotr

Karol Piotrowicz-zdjęcie legitymacyjne. Ze zbiorów rodzinnych oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce, opracował Andrzej Rybicki.

Piotrowicz Karol

Kazimierz Połatyński

Połatyński Kazimierz Mieczysław

Jerzy Połoniewicz

Połoniewicz Jerzy

Podporucznik Bronisław Prokosz

Prokosz Bronisław

Zygmunt Przepałkowski-Młot

Przepałkowski-Młot Zygmunt

Franciszek Przybyła

Przybyła Franciszek

Czesław Przybyszewski jako młody żołnierz

Przybyszewski Czesław

Raczkowski Bogusław

Raczkowski Bogusław Bartłomiej Jerzy Jan

Sylwetka bez fotografii_Radoński

Radoński Tadeusz Marian

Radziejowski Bronisław

Radziejowski Bronisław

Edward Ralski jako uczeń gimnazjum (1916). Ze zbiorów rodzinnych oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce, opracował Andrzej Rybicki.

Ralski Edward

Eugeniusz Raszek

Raszek Eugeniusz

Franciszek Rduch

Rduch Franciszek

Wacław Ręczajski

Ręczajski Wacław

Leon Reimer

Reimer Leon

Franciszek Reinke

Reinke Franciszek

Józef Rogowski

Rogowski Józef

Władysław Rolski

Rolski Władysław

Józef Różański (1935)

Różański Józef

Jan Rubas

Rubas Jan

Adolf Rufert

Rufert Adolf

Sylwetka bez fotografii_Sanecki

Sanecki Józef

Wilhelm Schimsheimer

Schimsheimer Wilhelm Stefan

15

Ściesiński Kazimierz

Kazimierz Ściślewski

Ściślewski Kazimierz Marceli

Franciszek Serafin

Serafin Franciszek

Michał Serednicki

Serednicki Michał Józef

Kazimierz Seweryn około 1933

Seweryn Kazimierz

Paweł Sikora

Sikora Paweł

Stanisław Wacław Siwecki (Grodno, lipiec 1939)

Siwecki Stanisław Wacław

Bolesław Skąpski

Skąpski Bolesław

Sylwetka bez fotografii_Skibiński

Skibiński Zdzisław Jan

Rotmistrz kawalerii Jerzy Stefan Skinder, rok 1929

Skinder Jerzy Stefan

Władysław Skrzypczyk

Skrzypczyk Władysław

Paweł Słania

Słania Paweł Grzegorz

Marian Śliwiński

Śliwiński Marian Włodzimierz

Józef Smołka

Smołka Józef

Walery Śniadowski

Śniadowski Walery

Alfred Sobczuk

Sobczuk Alfred

Adam Solski

Solski Adam Teofil

Kazimierz Solski

Solski Kazimierz Karol

Józef Spruś

Spruś Józef

Wilhelm Stabiński

Stabiński Wilhelm

Michał Stemporski

Stemporski Michał

Mieczysław Strogulski

Strogulski Mieczysław

Jan Strzesak

Strzesak Jan

Teodor Swoboda

Swoboda Teodor

W mundurze Wojska Polskiego (1919). Ze zbiorów rodzinnych oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce, opracował Andrzej Rybicki

Szantroch Zygmunt

Podporucznik Andrzej Szczotka

Szczotka Andrzej

Franciszek Szmatko

Szmatko Franciszek

Marian Taczak

Taczak Marian Jan

Ludwik Tkacz

Tkacz Ludwik

Paweł Tłomak w mundurze galowym1

Tłomak Paweł

Tadeusz Tobolski

Tobolski Tadeusz

Józef Toman

Toman Józef

Józef Urbańczyk

Urbańczyk Józef Konrad

Marian Wilhelm Wagner

Wagner Marian

Tadeusz Wagner

Wagner Tadeusz

Zdzisław Ludwik Wagner

Wagner Zdzisław

Paweł Warecki

Warecki Paweł Mateusz

Mieczysław Widawski

Widawski Mieczysław Franciszek

Andrzej Witucki

Witucki Andrzej

Bolesław Włodarczyk

Włodarczyk Bolesław

Kazimierz Włodarski

Włodarski Kazimierz

Rajmund Wojciechowski

Wojciechowski Rajmund

Konrad Wolnica

Wolnica (Wolnitza) Konrad

Jan Wowra

Wowra Jan

Zadarnowski Adolf

Zadarnowski Adolf

Henryk Zakrzewski podporucznik ok 1926-1927

Zakrzewski Henryk

Mieczysław Zalasik (1939)

Zalasik Mieczysław

Sylwetka bez fotografii_Zapaśnik

Zapaśnik Józef

Witold Zygmunt Zapaśnik

Zapaśnik Witold Zygmunt

Lech Büthner-Zawadzki_Zdjęcie paszportowe

Zawadzki-Büthner Lech Antoni

Jerzy Zawiślański

Zawiślański (Zawiślok) Jerzy

Antoni Zemła

Zemła Antoni

Mikołaj Zemła

Zemła Mikołaj

Julian Teodor Zemski

Zemski Julian Teodor

Feliks Zieliński

Zieliński Feliks

Marcin Zieliński (lata 20). Ze zbiorów rodzinnych oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce, opracował Andrzej Rybicki

Zieliński Marcin

Mieczysław Zinkiewicz

Zinkiewicz Mieczysław

Stefan Żukowski

Żukowski Stefan

Adolf Zygmański

Zygmański Adolf