Portrety Naszych Bliskich

Kim byli NASI BLISCY? Od tam­tej tra­gicz­nej wio­sny 1940 roku minę­ło już ponad 80 lat, stąd teraz kolej­ne poko­le­nia, a więc wnuki i pra­wnu­ki, udo­stęp­nia­ją rodzin­ne skar­by. Bo praw­dzi­wy­mi skar­ba­mi są dla nas pamiąt­ki po Ofia­rach Zbrod­ni Katyń­skiej, prze­cho­wa­ne z naszych rodzi­nach. Za pośred­nic­twem apli­ka­cji dzie­li­my się doku­men­ta­mi, dzię­ki któ­rym można zoba­czyć, kim byli NASI BLISCY, jakie wyko­ny­wa­li zawo­dy i jakie peł­ni­li funk­cje. Obok krót­kich bio­gra­fii publi­ku­je­my zacho­wa­ne zdję­cia, poka­zu­ją­ce ich w gro­nie rodzin i przy­ja­ciół, na poste­run­kach i na służ­bie; codzien­ne życie ilu­stru­ją też kopie ich świa­dectw, dyplo­mów i legi­ty­ma­cji, odzna­cze­nia i spor­to­we trofea.

Wybierz osobę z listy

Abra­tow­ski Józef

Adam­czyk Franciszek

Ada­mow­ski Józef

Albert Igna­cy

Augu­stow­ski Karol

Bała­chow­ski Witold

Bie­lan Leon

Boja­now­ski Szymon

Bra­to­szew­ski Jan

Bren­del Hen­ryk Napo­le­on Dawid

Cani­boł Leopold

Cel­mer Feliks

Cha­ry­to­no­wicz Tadeusz

Chat Zenon

Chmie­lew­ski Jerzy

Cho­ło­ciń­ski Tadeusz

Cie­siel­ski Cze­sław Jan Gwalbert

Cybyk Alek­san­der Antoni

Czaj­kow­ski Bohdan

Czar­kow­ski – Gole­jew­ski Cyryl

Czar­kow­ski – Gole­jew­ski Wiktor

Dasz­kie­­wicz-Kory­­but Kazimierz

Dąbrow­ski Mieczysław

Dąbrow­ski Romu­ald Zdzisław

Dąbrow­ski Ste­fan Jacenty

Der­czyń­ski Stanisław

Derę­gow­ski Józef

Dobro­wol­ski Czesław

Doma­ga­ła Bronisław

Dospil Tade­usz

Fer­ne­zy Paweł Stanisław

Fie­do­ro­wicz Tadeusz

Frąc­ko­wiak Kazimierz

Gar­bu­la Franciszek

Gerth Bro­ni­sław

Gło­wac­ki Stanisław

Godłow­ski Wło­dzi­mierz Józef

Gór­ski Bronisław

Guda­czew­ski Stefan

Ham­pel Jan

Hof­f­man Hen­ryk Wilhelm

Holt­zer Stefan

Jabłoń­ski Mikołaj

Jace­wicz Bonifacy

Jagosz Aloj­zy Jan

Jago­szew­ski Tade­usz Antoni

Jaskół­ka Tomasz Mikołaj

Kagan­kie­wicz Zygmunt

Kara­siń­ski Stanisław

Kar­bow­ski Franciszek

Kar­nic­ki Feliks Szczęsny

Kło­czew­ski Michał

Kłos Ber­nard

Kluza Bro­ni­sław

Koeh­ne von Alfred

Koro­na Franciszek

Kosi­ba Marian Alojzy

Kosiń­ski Karol Dionizy

Kowal­ski Tomasz

Kre­siń­ski Stanisław

Kru­siń­ski Wincenty

Ksią­żek Józef

Kubic­ki Janusz Antoni

Kumu­niec­ki Michał

Kwiat­kow­ski Ste­fan Stanisław

Lange Oskar Emil

Lin­sen­man Wła­dy­sław Marceli

Lisow­ski Ste­fan Romuald

Łap­czyń­ski Gracjan

Łun­kie­wicz Czesław

Maj Jan

Malu­kie­wicz Stanisław

Małec­ki Lucjan

Mar­ci­niak Edward

Mayer Feliks Emilian

Miżo­łęb­ski Marian

Naro­żań­ski Hen­ryk Tadeusz

Nazar­czyk Władysław

Nieć Wła­dy­sław Ludwik

Nodzyń­ski Tadeusz

Ogiń­ski Piotr

Ora­wiec Franciszek

Padoł Mie­czy­sław

Pan­cza­kie­wicz Leon

Piniń­ski Piotr

Pio­tro­wicz Karol

Poła­tyń­ski Kazi­mierz Mieczysław

Poło­nie­wicz Jerzy

Pro­kosz Bronisław

Prze­­pa­ł­ko­w­ski-Młot Zygmunt

Radoń­ski Tade­usz Marian

Radzie­jow­ski Bronisław

Ral­ski Edward

Raszek Euge­niusz

Rduch Fran­ci­szek

Rein­ke Franciszek

Ręczaj­ski Wacław

Rogow­ski Józef

Różań­ski Józef

Sanec­ki Józef

Sewe­ryn Kazimierz

Schim­she­imer Wil­helm Stefan

Siwec­ki Sta­ni­sław Wacław

Skąp­ski Bolesław

Ski­biń­ski Zdzi­sław Jan

Skin­der Jerzy Stefan

Skrzyp­czyk Władysław

Sob­czuk Alfred

Stem­por­ski Michał

Strze­sak Jan

Swo­bo­da Teodor

Ście­siń­ski Kazimierz

Ści­ślew­ski Kazi­mierz Marceli

Szan­troch Zygmunt

Taczak Marian Jan

Tobol­ski Tadeusz

Wituc­ki Andrzej

Wło­dar­czyk Bolesław

Wło­dar­ski Kazimierz

Zakrzew­ski Henryk

Zala­sik Mieczysław

Zapa­śnik Józef

Zapa­śnik Witold Zygmunt

Zawa­dz­ki-Büth­ner Lech Antoni

Zemła Anto­ni

Zemła Miko­łaj

Zie­liń­ski Feliks

Zie­liń­ski Marcin

Zin­kie­wicz Mieczysław

Żukow­ski Stefan

Abratowski

Abratowski Józef

Adamczyk Franciszek

Adamczyk Franciszek

Józef Adamowski

Adamowski Józef

Ignacy Albert

Albert Ignacy

Karol Augustowski

Augustowski Karol

portret web duża

Bałachowski Witold

Bielan Leon 1. doc

Bielan Leon

Szymon BOJANOWSKI - portret

Bojanowski Szymon

Bratoszewski Jan

Bratoszewski Jan

Henryk Napoleon Dawid Brendel, portret w mundurze, rok 1919

Brendel Henryk Napoleon Dawid

Sylwetka bez fotografii_Canoboł

Caniboł Leopold

Feliks Celmer

Celmer Feliks

Tadeusz Charytonowicz z narzeczoną - ok. 1938 roku

Charytonowicz Tadeusz

Zenon Chat

Chat Zenon

Sylwetka bez fotografii_Chmielewski

Chmielewski Jerzy

Tadeusz Chołociński

Chołociński Tadeusz

Czesław Ciesielski

Ciesielski Czesław Jan Gwalbert

Aleksander Cybyk

Cybyk Aleksander Antoni

Bohdan Czajkowski

Czajkowski Bohdan

Cyryl zdjęcie WEB duża

Czarkowski — Golejewski Cyryl

Wiktor_Czarkowski-Golejewski

Czarkowski — Golejewski Wiktor

Mieczysław Dąbrowski

Dąbrowski Mieczysław

Sylwetka bez fotografii_Dąbrowski

Dąbrowski Romuald Zdzisław

Dąbrowski Stefan Jacenty zd.

Dąbrowski Stefan Jacenty

Sylwetka bez fotografii_Daszkiewicz

Daszkiewicz-Korybut Kazimierz

Derczyński1

Derczyński Stanisław

Józef Deręgowski z synem2

Deręgowski Józef

Czesław Dobrowolski - portret

Dobrowolski Czesław

Sylwetka bez fotografii_Domagała

Domagała Bronisław

Sylwetka bez fotografii_Dospil

Dospil Tadeusz

Paweł Fernezy

Fernezy Paweł Stanisław

Tadeusz Fiedorowicz

Fiedorowicz Tadeusz

Kazimierz Frąckowiak - portret

Frąckowiak Kazimierz

Sylwetka bez fotografii_Garbula

Garbula Franciszek

Gerth Bronisław

Gerth Bronisław

Stanisław Głowacki

Głowacki Stanisław

Włodzimierz Godłowski w bibliotece Katedry Neurologii i Psychiatrii UJ. Ze zbiorów rodzinnych oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce, opracował Andrzej Rybicki.

Godłowski Włodzimierz Józef

Sylwetka bez fotografii_Górski

Górski Bronisław

Stefan Gaudaczewski

Gudaczewski Stefan

Jan Hampel

Hampel Jan

Henryk Hoffman

Hoffman Henryk Wilhelm

Stefan Holtzer

Holtzer Stefan

Kapitan Jabłoński

Jabłoński Mikołaj

Sylwetka bez fotografii_Jacewicz

Jacewicz Bonifacy

Alojzy Jagosz_portret

Jagosz Alojzy Jan

Tadeusz Antoni Jagoszewski

Jagoszewski Tadeusz Antoni

Jaskółka

Jaskółka Tomasz Mikołaj

zdjj2 (1)

Kagankiewicz Zygmunt

Stanisław Karasiński (lata 30.). Ze zbiorów rodzinnych oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce, opracował Andrzej Rybicki.

Karasiński Stanisław

Karbowski Franciszek web duża

Karbowski Franciszek

Feliks Szczęsny Karnicki

Karnicki Feliks Szczęsny

Michał Kłoczewski

Kłoczewski Michał

Bernard Kłos web duża

Kłos Bernard

Z córką Zofią

Kluza Bronisław

Alfred von Koehne

Koehne von Alfred

Franciszek Korona portret 1936

Korona Franciszek

Marian Alojzy Kosiba

Kosiba Marian Alojzy

Karol Dionizy Kosiński

Kosiński Karol Dionizy

Tomasz Kowalski - portret

Kowalski Tomasz

Kresiński web duża

Kresiński Stanisław

Krusiński Wincenty

Józef Książek - portret

Książek Józef

Kubicki1

Kubicki Janusz Antoni

Michał Kumuniecki, rok 1934

Kumuniecki Michał

Stefan Stanisław Kwiatkowski

Kwiatkowski Stefan Stanisław

Zdjęcie legitymacyjne kpt. dr. med. Oskara Emila Lange, 1938

Lange Oskar Emil

Łapczyński Gracjan

Władysław Linsenman - zdjęcie z okresu studiów w Dorpacie

Linsenman Władysław Marceli

Stefan Lisowski

Lisowski Stefan Romuald

Kapitan Czesław Łunkiewicz

Łunkiewicz Czesław

Jan Maj zdjęcie portretowe

Maj Jan

Lucjan Małecki_profilowe

Małecki Lucjan

Stanisław Malukiewicz web duża

Malukiewicz Stanisław

Edward Marciniak

Marciniak Edward

Feliks Mayer

Mayer Feliks Emilian

Marian Miżołębski - portret

Miżołębski Marian

Henryk Tadeusz Narożański

Narożański Henryk Tadeusz

Władysław Nazarczyk

Nazarczyk Władysław

Wladysław Nieć ppor. rez. syn Stanisław a Niecia i Bronis?awy z d. Adamiak

Nieć Władysław Ludwik

Ze zbiorów rodzinnych oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce, opracował Andrzej Rybicki.

Nodzyński Tadeusz

Piotr Ogiński

Ogiński Piotr

Franciszek Orawiec - portret 1933

Orawiec Franciszek

Mieczysław Padol - portret

Padoł Mieczysław

Leon Panczakiewicz

Panczakiewicz Leon

Rotmistrz Piotr Piniński

Piniński Piotr

Karol Piotrowicz-zdjęcie legitymacyjne. Ze zbiorów rodzinnych oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce, opracował Andrzej Rybicki.

Piotrowicz Karol

Jerzy Połoniewicz

Połoniewicz Jerzy

Podporucznik B. Prokosz

Prokosz Bronisław

Zygmunt Przepałkowski - Młot

Przepałkowski-Młot Zygmunt

Sylwetka bez fotografii_Radoński

Radoński Tadeusz Marian

Radziejowski Bronisław

Radziejowski Bronisław

Edward Ralski jako uczeń gimnazjum (1916). Ze zbiorów rodzinnych oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce, opracował Andrzej Rybicki.

Ralski Edward

Eugeniusz Raszek

Raszek Eugeniusz

Franciszek Rduch

Rduch Franciszek

Wacław Ręczajski

Ręczajski Wacław

Reinke 1

Reinke Franciszek

Józef Rogowski

Rogowski Józef

Józef Różański, rok 1935

Różański Józef

Sylwetka bez fotografii_Sanecki

Sanecki Józef

Wilhelm Schimsheimer

Schimsheimer Wilhelm Stefan

15

Ściesiński Kazimierz

Kazimierz Ściślewski - portret

Ściślewski Kazimierz Marceli

Kazimierz Seweryn około 1933

Seweryn Kazimierz

Stanisław Wacław Siwecki, Grodno, lipiec 1939

Siwecki Stanisław Wacław

Bolesław Skąpski

Skąpski Bolesław

Sylwetka bez fotografii_Skibiński

Skibiński Zdzisław Jan

Rotmistrz kawalerii Jerzy Stefan Skinder, rok 1929

Skinder Jerzy Stefan

Władysław Skrzypczyk

Skrzypczyk Władysław

Alfred Sobczuk - portret

Sobczuk Alfred

Stemporski Michał

Stemporski Michał

Jan Strzesak  WEb duża

Strzesak Jan

Teodor Swoboda

Swoboda Teodor

W mundurze Wojska Polskiego (1919). Ze zbiorów rodzinnych oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce, opracował Andrzej Rybicki

Szantroch Zygmunt

Marian Taczak - portret

Taczak Marian Jan

Tadeusz Tobolski

Tobolski Tadeusz

Witucki web duża

Witucki Andrzej

Bolesław Włodarczyk - portret

Włodarczyk Bolesław

Włodarski Kaziemierz

Włodarski Kazimierz

Henryk Zakrzewski podporucznik ok 1926-1927

Zakrzewski Henryk

M.Zalasik_1939 WEB

Zalasik Mieczysław

Sylwetka bez fotografii_Zapaśnik

Zapaśnik Józef

Witold Zygmunt Zapaśnik

Zapaśnik Witold Zygmunt

Lech Büthner-Zawadzki_Zdjęcie paszportowe

Zawadzki-Büthner Lech Antoni

Antoni Zemła

Zemła Antoni

Mikołaj Zemła portret

Zemła Mikołaj

portret

Zieliński Feliks

Marcin Zieliński (lata 20). Ze zbiorów rodzinnych oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce, opracował Andrzej Rybicki

Zieliński Marcin

Zinkiewicz Mieczysław - portret — kopia

Zinkiewicz Mieczysław

Stefan Żukowski

Żukowski Stefan