Polityka prywatności

Polityka Cookies

Poniż­sza Poli­ty­ka Cookies okre­śla zasa­dy zapi­sy­wa­nia i uzy­ski­wa­nia dostę­pu do danych na Urzą­dze­niach Użyt­kow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z Ser­wi­su do celów świad­cze­nia usług drogą elek­tro­nicz­ną przez Admi­ni­stra­to­ra Serwisu.

§ 1 Definicje

§ 2 Rodzaje Cookies

§ 3 Bezpieczeństwo

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Admi­ni­stra­tor nie współ­pra­cu­je z ser­wi­sa­mi zewnętrz­ny­mi i Ser­wis nie umiesz­cza ani nie korzy­sta z żad­nych pli­ków zewnętrz­nych pli­ków Cookie.

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności

§ 8 Wymagania Serwisu

§ 9 Zmiany w Polityce Cookie