Korespondencja Zygmunta Młot-Przepałkowskiego

List napi­sa­ny 18 paź­dzier­ni­ka 1939 roku na pliku wizy­tó­wek, okrę­co­nych nitką i wyrzu­co­ny z pocią­gu towa­ro­we­go, wywo­żą­ce­go pol­skich ofi­ce­rów z Woły­nia na Wschód.

Dostar­czył go dróż­nik kole­jo­wy z rejo­nu Miń­ska Litew­skie­go przy­by­wa­jąc spe­cjal­nie do wsi Miro­gosz­cza Nowa koło Dubna, gdzie u gospo­da­rza Józe­fa Swo­bo­dy prze­by­wa­ła cza­so­wo — po ewa­ku­acji z Prza­sny­sza 1 wrze­śnia 1939 — rodzi­na Prze­pał­kow­skich: żona, matka i dzie­ci (pię­cio­let­ni syn i trzy­let­nia córka).

Zapa­so­wy adres w Dub­nie nie został wykorzystany.

Stro­na pierwsza.

Stro­na druga listu z 18 paź­dzier­ni­ka 1939 roku.

Stro­na trze­cia listu z 18 paź­dzier­ni­ka 1939 roku.

Stro­na czwar­ta i ostat­nia listu z 18 paź­dzier­ni­ka 1939 roku.

List z Koziel­ska do matki, żony i dzie­ci, otrzy­ma­ny w Miro­gosz­czy na Woły­niu w stycz­niu 1940 roku.

 

Stro­na pierwsza.

List z Koziel­ska do matki, żony i dzie­ci, otrzy­ma­ny w Miro­gosz­czy na Woły­niu w stycz­niu 1940 roku.

 

Stro­na druga.

List z Koziel­ska do matki, żony i dzie­ci, otrzy­ma­ny w Miro­gosz­czy na Woły­niu w stycz­niu 1940 roku.

 

Stro­na trze­cia i ostatnia.

List z Koziel­ska do matki, żony i dzie­ci w Miro­gosz­czy na Woły­niu, pisa­ny 16 lute­go 1940 roku.

 

Stro­na pierwsza.

List z Koziel­ska do matki, żony i dzie­ci w Miro­gosz­czy na Woły­niu, pisa­ny 16 lute­go 1940 roku.

 

Stro­na druga.

List z Koziel­ska do matki, żony i dzie­ci w Miro­gosz­czy na Woły­niu, pisa­ny 16 lute­go 1940 roku.

 

Stro­na trzecia.

List z Koziel­ska do matki, żony i dzie­ci w Miro­gosz­czy na Woły­niu, pisa­ny 16 lute­go 1940 roku.

 

Stro­na czwar­ta i ostatnia.

Kart­ka pocz­to­wa Zyg­mun­ta Młot-Prze­pał­kow­skie­go — z Koziel­ska do Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża, ze stem­plem pocz­ty wojen­nej w Ber­li­nie 11.3.40., z proś­bą o odna­le­zie­nie jego dwóch braci w War­sza­wie i powia­do­mie­nie ich, że on sam znaj­du­je się w Koziel­sku, a jego matka, żona i dzie­ci są w Miro­gosz­czy k/Dubna.