Korespondencja Witolda Bałachowskiego

List z 20 listo­pa­da 1939, widocz­na koper­ta z adresatem

Koper­ta z frag­men­tem listu “Moja Naj­droż­sza! Po  trzech pra­wie mie­sią­cach odzy­wam się do Was. Jestem w Rosji, zdrów i cały…”

Stro­na pierw­sza listu wysła­ne­go z Koziel­ska  20 listo­pa­da 1939 , czę­ścio­wo czytelny 

Stro­na druga listu wysła­ne­go z Koziel­ska  20 listo­pa­da 1939 , czę­ścio­wo czy­tel­ny 

Kart­ka z Koziel­ska  wysła­na 25 lute­go 1940