Korespondencja Wilhelma Stabińskiego

Kart­ka wysła­na do rodzi­ny, potwier­dza­ją­ca obec­ność Wil­hel­ma Sta­biń­skie­go w obo­zie w Ostaszkowie