Korespondencja Tadeusza Nodzyńskiego

Pocz­tów­ka wysła­na przez Olgę Nodzyń­ską do męża, która powró­ci­ła z pie­cząt­ką – „Reto­ur parti”. Ze zbio­rów rodzin­nych oraz Insty­tu­tu Katyń­skie­go w Pol­sce, opra­co­wał Andrzej Rybicki.

Kart­ka pocz­to­wa wysła­na przez Tade­usza Nodzyń­skie­go ze Sta­ro­biel­ska do ojca Bole­sła­wa w Boch­ni. Ze zbio­rów rodzin­nych oraz Insty­tu­tu Katyń­skie­go w Pol­sce, opra­co­wał Andrzej Rybicki.