Korespondencja Tadeusza Chołocińskiego

Pierw­sza stro­na listu z obozu w Starobielsku.

List dato­wa­ny 28 listo­pa­da 1939 roku.

Druga stro­na listu z obozu w Starobielsku.

List dato­wa­ny 28 listo­pa­da 1939 roku.

Por­tret nary­so­wa­ny przez współ­to­wa­rzy­sza z obozu w Sta­ro­biel­sku, opa­trzo­ny datą 28 listo­pa­da 1939 roku.

Pierw­sza stro­na kart­ki pocz­to­wej z obozu w Starobielsku.

Kart­ka dato­wa­na 24 lute­go 1940 roku.

Druga stro­na kart­ki pocz­to­wej z obozu w Starobielsku.

Kart­ka dato­wa­na 24 lute­go 1940 roku.

Adres listu pisa­ne­go przez 5‑letnią córkę,

10 marca 1945.

Treść listu do Tatu­sia na wojnie,

10 marca 1945.