Korespondencja Tadeusza Charytonowicza

Kart­ka z 24 stycz­nia 1940, Starobielsk.

 

“Kocha­na Mamo
Od Was to wła­śnie otrzy­ma­łem pierw­szą wia­do­mość, kartę z 24.XII. Zdzi­wi­łem się skąd pocho­dzi tu mój adres. Pisa­łem już do Mary­si 30 XI, do Witka 24 XII, ale nic od nich nie sły­chać, może jesz­cze wkrót­ce otrzy­mam odpo­wie­dzi. Nie pisa­łem do Mamy, gdyż przy­pusz­cza­łem, że zmie­ni­cie miesz­ka­nie. Ja tu jestem w lep­szych warun­kach, bo mam zapew­nio­ne wszyst­ko na potrze­by życio­we. Bar­dziej mnie inte­re­su­je jak Wy daje­cie sobie radę i w ogóle co sły­chać. Może­my zoba­czyć się wkrót­ce, może nieco póź­niej zale­ży jak poto­czą się zacho­dzą­ce ( …nie­czy­tel­ne). W każ­dym razie trze­ba się Mamie trzy­mać mocno, będzie wszyst­ko dobrze. Powy­ślij­cie, jeże­li można swoje foto­gra­fje, Ojciec i Mary­sia także. Bar­dzo był­bym rad, gdy­by­ście wysła­li książ­ki np. 1) Książ­kę Che­mii Nie­orga­nicz­nej w zakre­sie Uni­wer­sy­te­tu 2) Jaką­kol­wiek poważ­ną książ­kę fran­cu­ską 3) Książ­kę bele­try­stycz­ną, ze zna­nych nawet np. Fara­on, Lalka albo Chło­pi 4) Jaki­kol­wiek bru­lion… Czas jest drogi, droż­szy niż pie­nią­dze. Myślę dużo o Was. Pisz­cie wszy­scy dużo nie cze­ka­jąc zaraz na odpo­wie­dzi. Cału­ję ser­decz­nie Mamę, Irę. Bar­dzo pro­szę pozdro­wić ode mnie Witka, Mary­się (…nie­czy­tel­ne).”

Kart­ka z 8 marca 1940, Starobielsk.

 

Stro­na pierwsza

 

“Kocha­na Mamo
W dniu Two­ich Imie­nin życzę Ci dużo szczę­ścia, a sobie dużo rado­ści w dniu kiedy znowu będzie­my wszy­scy razem. Jestem zdrów, próż­nu­ję. Muszę się ogra­ni­czać w czę­stem pisa­niu więc piszę po kolei do wszyst­kich. Mam nadzie­ję, że na wio­snę będzie oka­zja do jakich­kol­wiek robót, wtedy na pewno się zgło­szę. Tym­cza­sem uczę się rosyj­skie­go. Czy­tam już płyn­nie, a ze słów­ka­mi nie­trud­no. Nigdzie tyle nie nagra­łem się w sza­chy jak tu. Od Mary­si otrzy­ma­łem dwa listy z 15 XII 12 II. Cału­ję Mamę ser­decz­nie, pro­szę pozdro­wić ode mnie wszyst­kich krewnych.

Twój Syn Tadek”

Kart­ka z 8 marca 1940, Starobielsk.

 

Stro­na druga

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła sio­strze­ni­ca, Mał­go­rza­ta Sosińska.