Korespondencja Stanisława Wacława Siweckiego

Pierw­sza stro­na karty pocz­to­wej wysła­nej z  obozu w Sta­ro­biel­sku do żony, Jani­ny Siweckiej.

 

Na kar­cie umiesz­czo­no datę 30 listo­pa­da 1939.

Druga stro­na karty pocz­to­wej wysła­nej z  obozu w Sta­ro­biel­sku do żony, Jani­ny Siweckiej.

 

Na kar­cie umiesz­czo­no datę 30 listo­pa­da 1939.

Koper­ta listu adre­so­wa­ne­go do żony, Jani­ny Siweckiej.

 

Sta­ro­bielsk, 14 lute­go 1940.

Pierw­sza stro­na listu adre­so­wa­ne­go do żony, Jani­ny Siweckiej.

 

Sta­ro­bielsk, 14 lute­go 1940.

Druga i trze­cia stro­na listu adre­so­wa­ne­go do żony, Jani­ny Siweckiej.

 

Sta­ro­bielsk, 14 lute­go 1940.

Czwar­ta stro­na listu adre­so­wa­ne­go do żony, Jani­ny Siweckiej.

 

Sta­ro­bielsk, 14 lute­go 1940.

Ostat­nia karta pocz­to­wa wysła­na z  obozu w Sta­ro­biel­sku do żony, Jani­ny Siweckiej.

 

Na kar­cie umiesz­czo­no datę 8 marca 1940.