Korespondencja Stanisława Derczyńskiego

Kart­ka wysła­na przez Sta­ni­sła­wa Der­czyń­skie­go z Koziel­ska 23 grud­nia 1939

Kart­ka pisa­na w języ­ku nie­miec­kim wysła­na przez żonę do Koziel­ska 9 paź­dzier­ni­ka 1940 ‑zwró­co­na

Kart­ka wysła­na przez żonę do Koziel­ska 1 kwiet­nia 1941- zwrócona