Korespondencja Pawła Mateusza Wareckiego

Karta do rodzi­ny napi­sa­na praw­do­po­dob­nie w grud­niu 1939 roku

List do rodzi­ny pisa­ny z obozu w Ostasz­ko­wie, dato­wa­ny 4 grud­nia 1939 roku