Korespondencja Mariana Alojzego Kosiby

Pierw­sza stro­na kart­ki pocz­to­wej napi­sa­nej 11 listo­pa­da 1939 roku z obozu przej­ścio­we­go w Szepietówce.

 

Kore­spon­den­cja do żony, Zofii Kosiby.

Druga stro­na kart­ki pocz­to­wej napi­sa­nej 11 listo­pa­da 1939 roku z obozu przej­ścio­we­go w Szepietówce.

 

Kore­spon­den­cja do żony, Zofii Kosiby.

Pierw­sza stro­na kart­ki pocz­to­wej napi­sa­nej 29 listo­pa­da 1939 roku z obozu w Starobielsku.

 

Kore­spon­den­cja do żony, Zofii Kosiby.

Druga stro­na kart­ki pocz­to­wej napi­sa­nej 29 listo­pa­da 1939 roku z obozu w Starobielsku.

 

Kore­spon­den­cja do żony, Zofii Kosiby.

Tele­gram z 27 marca 1940 roku ze Sta­ro­biel­ska do rodzi­ców w Rawiczu.

 

Treść: “Zdro­wy, obóz jeniec­ki Sta­ro­bielsk, skryt­ka pocz­to­wa 15, ucałowania”

Tele­gram ze Sta­ro­biel­ska z 27 marca 1940 roku, wysła­ny do żony do Warszawy.

 

Treść: “Pocz­tów­kę za stycz­nia otrzy­ma­łem, jestem zdro­wy, pisz­cie częściej”.