Korespondencja Józefa Książka

Z Koziel­ska do rodzi­ny przy­szły dwa listy: jeden do brata Alek­san­dra (nie zacho­wał się), drugi do żony, pisa­ny 24 listo­pa­da 1939, obec­nie w posia­da­niu córek.

Treść listu:

 

“Kozielsk, 24 XI 39 r.
Kocha­na Halu!
Jestem zdrów tylko mię męczy nie­po­kój o Wasz los i tęsk­no­ta za Wami.
Napisz mi koniecz­nie krót­ko i szcze­rze jak się czu­jesz, jak zdro­wie Twoje i Hanecz­ki, jak się urzą­dzi­łaś, czy masz wia­do­mo­ści o Olku i Wład­ce, czy Zyg­mu­sie i Fra­nek, Wło­dzi­mierz i Jur­ko­wie są w Warszawie.
Przy­szlij mi koniecz­nie kilka foto­gra­fji swo­ich i Haneczki.
Bądź zdro­wa.
Cału­ję Cię i Haneczkę
Józek

Mój adres: Z. S. S. R. Kozielsk, Smo­len­skoj obła­sti. Jasz­czyk pocz­to­wy nr 12/
С.С.С.Р.
Город Козельск, Смоленской области
Почтовый ящик № 12. Юзеф Ксионжек.”

 

Mate­ria­ły prze­ka­za­ły córki, Hanna Ksią­żek i Mał­go­rza­ta Książek-Czermińska