Korespondencja Józefa Konrada Urbańczyka

Kart­ka pocz­to­wa z obozu w Ostasz­ko­wie, dato­wa­na 7 stycz­nia 1940 roku

Stro­na pierwsza.

Do rodzi­ny kore­spon­den­cja dotar­ła 3 lute­go 1940.

Kart­ka pocz­to­wa z obozu w Ostasz­ko­wie, dato­wa­na 7 stycz­nia 1940 roku

Stro­na druga.

Odpis z ory­gi­na­łu kore­spon­den­cji doko­na­ny przez Powia­to­wy Komi­tet Pol­skiej Par­tii Socja­li­stycz­nej w Tar­now­skich Górach

Odpis z ory­gi­na­łu kore­spon­den­cji doko­na­ny przez Powia­to­wy Komi­tet Pol­skiej Par­tii Socja­li­stycz­nej w Tar­now­skich Górach