Korespondencja Jerzego Chmielewskiego

2 paź­dzier­ni­ka 1939, Bere­zo­wi­ca k. Tarnopola.

 

Foto­gra­fia pierw­szej i czwar­tej stro­ny listu do żony, Jadwi­gi Chmie­lew­skiej, prze­my­co­ne­go przez kobie­tę jadą­cą z Bere­zo­wi­cy do Warszawy.

 

Odpis listu, poniżej.

2 paź­dzier­ni­ka 1939, Bere­zo­wi­ca k. Tarnopola.

 

Foto­gra­fia dru­giej i trze­ciej stro­ny listu do żony, Jadwi­gi Chmie­lew­skiej, prze­my­co­ne­go przez kobie­tę jadą­cą z Bere­zo­wi­cy do Warszawy.

 

Odpis listu, poniżej.

Odpis listu Jerze­go Wła­dy­sła­wo­wi­cza Chmie­lew­skie­go, jeńca nr 3506 obozu jeń­ców wojen­nych w Sta­ro­biel­sku, skie­ro­wa­ne­go do żony Jadwi­gi Chmie­lew­skiej zamiesz­ka­łej wów­czas w War­sza­wie, prze­sła­ne­go poza cen­zu­rą za pośred­nic­twem pani jadą­cej z Bere­zo­wi­cy do Warszawy.

List został prze­wie­zio­ny zaszy­ty w płasz­czu i dorę­czo­ny do rąk adresatki.