Korespondencja Jana Strzesaka

List Jana Strze­sa­ka wysła­ny z obozu w Koziel­sku 30 listo­pa­da 1939

Koper­ta z listu, widocz­ne adre­sy nadaw­cy i odbiorcy

Doku­ment sowiec­ki — karta wywo­zo­wa, kwie­cień 1940

z archiwum Jana Strzesaka

Doku­ment sowiec­ki — karta wywo­zo­wa s.2 z nazwi­skiem Jana Strze­sa­ka (pod­kre­ślo­ne imię i nazwi­sko w języ­ku rosyjskim)

z archiwum Jana Strzesaka