Korespondencja Czesława Przybyszewskiego

Pierw­sza kart­ka do żony.

Trans­kryp­cja
17.XII.39

Kocha­na Stef­ciu, dono­szę Ci, że jestem żywy i zdro­wy. Napisz mi Kocha­nie czy jeste­ście zdro­wi, co pora­bia­ją Rysio i Zenio, co mówią o mnie, czy wspo­mi­na­ją mnie czę­sto – uca­łuj ich ode mnie. Napisz mi jak tam żyjesz czy zaku­pi­łaś opał na zimę i pro­duk­ty. Sta­raj się byś miała z dzieć­mi co jeść. Poko­ju nie opa­laj, śpij w kuch­ni, to wyj­dzie mniej opału. Stef­ciu o ile możesz to prze­ślij mi pacz­kę zapa­kuj sza­lik cie­pły, skórę na zelów­ki, ręka­wi­ce uszyj, dłu­gie, cie­płe skar­pet­ki, czer­wo­ny kożu­szek, przy­ślij sza­lik ten żółty. Poproś syna gospo­da­rza to Ci pomo­że wysłać wszyst­ko włóż to w torbę płó­cien­ną to mi ona się przy­da tutaj. Koń­czę, win­szu­ję wam weso­łych świąt Boże­go Narodzenia.
Odpisz list. Cału­ję mocno Czesiek.

Dopi­sek na boku kartki:
Napisz list do Gra­je­wa do mamy.

Druga kart­ka do żony.

Trans­kryp­cja dru­giej kart­ki do żony

26.XII.1939 r.

Droga żono Ste­niu piszę do Cie­bie już drugą kart­kę i nie mam dotych­czas żad­nej odpo­wie­dzi, nie wiem co jest z wami. Pisa­łem do Cie­bie o pacz­kę lecz dotych­czas jej rów­nież nie otrzy­ma­łem. Napisz mi droga Stef­ciu jak tam żyje­cie, co dzie­ci pora­bia­ją, czy cho­dzą do szko­ły, jak się uczą? Czy wspo­mi­na­ją mnie, czy Zenio rów­nież się uczy i czy jeź­dzi na nar­tach. Czy zaopa­trzy­łaś się na zimę. Ja dzię­ki Bogu jestem żywy i zdro­wy. Maku­tro­wa z Ukryn­ko­wiec dostar­czy Ci żywność.
Wię­cej nie wiem co pisać. Życzę wam dobre­go zdro­wia na Nowy Rok.
Kocham was.

Cze­siek

Trze­cia kart­ka do żony.

Trans­kryp­cja 

Ostasz­ków dn. 27. II. 1940

Droga żono

Dono­szę Ci, że jestem żyw i zdrów tylko bar­dzo mi smut­no, że od Cie­bie nie mam żad­nej odpo­wie­dzi, gdyż pisa­łem już dwie karki pocz­to­we. Nie wiem jak tam żyjesz z dzieć­mi gdyż zima taka strasz­na, mroź­na. Pisa­łem w pierw­szym liście, żebyś mi przy­sła­ła zimo­we rze­czy – teraz już nie trze­ba nie wysy­łaj. Jeste­śmy razem z Majem i inny­mi. Napisz mi co pora­bia­ją dzie­ci, pisz do mnie czę­sto gdyż ja nie mogę napisz jak się urzą­dzi­łaś na zimę. Napisz list, a nie pocz­tów­kę. Bar­dzo mi tęsk­no za wami o mnie nie martw się, żyj skrom­nie. Gniaz­dow­ski otrzy­mał kart­kę wczo­raj. Wię­cej nic nie piszę tylko cału­ję was mocno

Cze­siek