Korespondencja Czesława Dobrowolskiego

List z obozu w Koziel­sku, napi­sa­ny 28 listo­pa­da 1939 roku.

 

Stro­na pierwsza.

 

Trans­kryp­cja listu, poniżej.

List z obozu w Koziel­sku, napi­sa­ny 28 listo­pa­da 1939 roku.

 

Stro­na druga.

 

Trans­kryp­cja listu, poniżej.

28 XI 1939 r.

Naj­droż­sza Romecz­ko i wszy­scy dro­dzy sercu memu! Jestem w Z.S.S.R., zdrów i czuję się zupeł­nie dobrze. Nie­po­ko­ję się tylko tym, że nie wiem czy jeste­ście zdro­wi i jak sobie daje­cie radę. Tęsk­nię bar­dzo i wzdy­cham do chwi­li kiedy znów będzie­my razem. Są ze mną kole­dzy z Insty­tu­tu: Jaś, Tadzio i p. Rakow­ski, wszy­scy zdro­wi. Trzy­ma­my się razem. Żonę ostat­nie­go odwiedź koniecz­nie. Odwiedź też koniecz­nie inży­nie­ra Ber­ge­ra, adres któ­re­go znaj­dziesz w książ­ce tele­fo­nicz­nej tego­rocz­nej i dowiedz się jak się oni czują i napisz mi o tym krót­ko. Spo­tka­łem tu Leona Stap­fa i Zdzi­sia Wasz­kie­wi­cza, może ich rodzi­ny odwiedzicie.

Napisz mi zaraz nie zwle­ka­jąc, czy jeste­ście Wszy­scy zdro­wi, jak Krzyś, czy się uczy, czy Irka jest w War­sza­wie, czy też z biu­rem wyje­cha­ła, jak sobie daje­cie radę i jak żyje­cie? Co się dzie­je z kocha­nym Henieczkiem?
Pisz krót­ko i zwięź­le i tylko raz na miesiąc.
Bądź­cie Wszy­scy dobrych myśli i zdro­wi oraz dbaj­cie o siebie.

Cału­ję Was wszyst­kich ser­decz­nie po tysiąc razy; myślą jestem stale z Wami.

Kocha­ją­cy Was bar­dzo, bardzo
Cze­sław

 

Adre­suj po rosyj­sku tak:

S.S.S.R. — C.C.C.P.
город Козельск
Смоленской Област
Почтовый ящик N12.
Чеслав Стефанович Доброволский