Korespondencja Bolesława Włodarczyka

Pierw­sza stro­na kart­ki pocz­to­wej do rodziny.

 

Sta­ro­bielsk, 29 listo­pa­da 1939.

Druga stro­na kart­ki pocz­to­wej do rodziny.

 

Sta­ro­bielsk, 29 listo­pa­da 1939.