Korespondencja Bolesława Skąpskiego

Pierw­sza stro­na kart­ki pocz­to­wej wysła­nej przez żonę Iza­bel­lę do męża Bole­sła­wa Skąpskiego.

 

Kart­ka dato­wa­na 21 grud­nia 1940 roku.

 

Od wio­sny 1940 kore­spon­den­cja wra­ca­ła z adno­ta­cją „adre­sat nieznany”.

Druga stro­na kart­ki pocz­to­wej wysła­nej przez żonę Iza­bel­lę do męża Bole­sła­wa Skąpskiego.

 

Kart­ka dato­wa­na 21 grud­nia 1940 roku.

 

Od wio­sny 1940 kore­spon­den­cja wra­ca­ła z adno­ta­cją „adre­sat nieznany”.

Pierw­sza stro­na kart­ki pocz­to­wej wysła­nej przez żonę Iza­bel­lę do męża Bole­sła­wa Skąpskiego.

 

Kart­ka dato­wa­na 29 grud­nia 1940 roku.

 

Od wio­sny 1940 kore­spon­den­cja wra­ca­ła z adno­ta­cją „adre­sat nieznany”.

Druga stro­na kart­ki pocz­to­wej wysła­nej przez żonę Iza­bel­lę do męża Bole­sła­wa Skąpskiego.

 

Kart­ka dato­wa­na 29 grud­nia 1940 roku.

 

Od wio­sny 1940 kore­spon­den­cja wra­ca­ła z adno­ta­cją „adre­sat nieznany”.

Pierw­sza stro­na kart­ki pocz­to­wej wysła­nej przez żonę Iza­bel­lę do męża Bole­sła­wa Skąpskiego.

 

Kart­ka dato­wa­na 7 stycz­nia 1941 roku.

 

Od wio­sny 1940 kore­spon­den­cja wra­ca­ła z adno­ta­cją „adre­sat nieznany”.

Druga stro­na kart­ki pocz­to­wej wysła­nej przez żonę Iza­bel­lę do męża Bole­sła­wa Skąpskiego.

 

Kart­ka dato­wa­na 7 stycz­nia 1941 roku.

 

Od wio­sny 1940 kore­spon­den­cja wra­ca­ła z adno­ta­cją „adre­sat nieznany”.

Pierw­sza stro­na koper­ty listu nade­sła­ne­go z obozu w Kozielsku.

 

List dato­wa­ny 22 listo­pa­da 1939 roku.

Druga stro­na koper­ty listu nade­sła­ne­go z obozu w Kozielsku.

 

List dato­wa­ny 22 listo­pa­da 1939 roku.

Pierw­sza stro­na jedy­ne­go listu listu nade­sła­ne­go z obozu w Kozielsku.

 

List dato­wa­ny 22 listo­pa­da 1939 roku.

Druga stro­na jedy­ne­go listu listu nade­sła­ne­go z obozu w Kozielsku.

 

List dato­wa­ny 22 listo­pa­da 1939 roku.