Listy i kartki obozowe

NASI BLISCY – jeńcy obo­zów spe­cjal­nych NKWD (Koziel­ska, Sta­ro­biel­ska, Ostasz­ko­wa) i wię­zie­ni na Ukra­inie i Bia­ło­ru­si – od jesie­ni 1939 do wio­sny 1940 roku pisa­li do rodzin. W zacho­wa­nych listach i na kar­tach prze­trwa­ły słowa tęsk­no­ty, obawy, modli­twy. Czy­ta­my je w ciszy i ze ści­śnię­tym ser­cem. W tej czę­ści apli­ka­cji publi­ku­je­my kopie ory­gi­na­łów, z widocz­ny­mi stem­pla­mi poczt oku­pan­tów, pisa­ne nie­gdy­siej­szą kali­gra­fią. Dla czę­ści opra­co­wa­li­śmy trans­kryp­cję, aby łatwiej było dotrzeć do tre­ści tej korespondencji.