Józef Adamowski

 

 

Ojca, do siód­me­go roku życia uczy­li czy­tać i pisać rodzi­ce a od 1911/1912 do 1914 uczęsz­czał do miej­sco­wej szko­ły. Dzia­ła­nia wojen­ne prze­szko­dzi­ły w dal­szej nauce. Następ­ne lata nauki odby­wa­ły się na kur­sach. Następ­nie uczęsz­czał do Pań­stwo­we­go Semi­na­rium Nauczy­ciel­skie­go w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim. Z powo­du nawa­ły bol­sze­wic­kiej pod­jął służ­bę w sze­re­gach woj­sko­wych, mając rocz­ną prze­rwę w nauce w 1920 roku.

Po zda­niu matu­ry otrzy­mał nomi­na­cję na posa­dę nauczy­cie­la w Publicz­nej Szko­le Powszech­nej w Gorzę­do­wie, gm. Kamieńsk, pow. Piotr­ków. Od listo­pa­da 1925 do marca 1926 pro­wa­dził bez wyna­gro­dze­nia kurs dla anal­fa­be­tów. W grud­niu 1925 zało­żył Koło Mło­dzie­ży Wiej­skiej, do któ­re­go nale­ża­ła pra­wie cała mło­dzież w Gorzę­do­wie. Człon­ko­wie Koła urzą­dza­li 2 – 4 przed­sta­wie­nia rocz­nie, a pie­nią­dze za bile­ty prze­zna­cza­no na kupno książek. 

Jego sta­ra­niem zosta­ła pobu­do­wa­na szko­ła z miesz­ka­nia­mi dla nauczy­cie­li, gdyż dotych­cza­so­wa nauka odby­wa­ła się w wynaj­mo­wa­nych miesz­ka­niach u gospo­da­rzy. Zor­ga­ni­zo­wał Ochot­ni­czą Straż Pożar­ną i budo­wę remi­zy stra­żac­kiej w Gorzę­do­wie. W wybo­rach do sejmu i sena­tu w latach 1928 i 1930 był powo­ła­ny na prze­wod­ni­czą­ce­go Obwo­do­wej Komi­sji Wybor­czej Nr 49 i Nr 50. W 1927 zało­żył dru­ży­nę har­cer­ską. W 1927 zor­ga­ni­zo­wał Kółko Rol­ni­cze dla nauki nowo­cze­snej upra­wy roli. 

W uzna­niu zasług dla miej­sco­wej spo­łecz­no­ści szko­ła w Gorzę­do­wie, gm. Kamieńsk nosi imię Józe­fa Ada­mow­skie­go. Szko­ła mie­ści się przy ulicy Józe­fa Adamowskiego. 

Mate­riał prze­ka­za­ny przez Annę Ada­mow­ską