Jak szukać

Informacje dotyczące korzystania ze strony

Zawar­tość i struk­tu­ra stro­ny – omówienie

Głów­ny­mi ele­men­ta­mi stro­ny inter­ne­to­wej NASI BLISCY są czte­ry pod­stro­ny gro­ma­dzą­ce mate­ria­ły i infor­ma­cje o Ofia­rach Zbrod­ni Katyńskiej.

Są to:

  1. Por­tre­ty Naszych Bliskich
  2. Wspo­mnie­nia
  3. Listy i kart­ki obozowe
  4. Świat, który przeminął…

 


Por­tre­ty Naszych Bli­skich to prze­glą­do­wa stro­na, która zawie­ra por­tre­to­we minia­tu­ry zdjęć. Foto­gra­fie uło­żo­ne są alfa­be­tycz­nie – według nazwi­ska znaj­du­ją­ce­go się w pod­pi­sie miniatury.
Naci­śnię­cie wybra­nej foto­gra­fii kie­ru­je do odręb­nej pod­stro­ny, przy­pi­sa­nej posta­ci z miniatury.

Stro­na ta zawiera:

Pod zdję­ciem por­tre­to­wym mogą znaj­do­wać się odno­śni­ki do dodat­ko­wych pod­stron zwią­za­nych z wybra­ną sylwetką:

 

Foto­gra­fie i skany doku­men­tów są wyświe­tla­ne w for­mie gale­rii obra­zów. Po usta­wie­niu kur­so­ra myszy kom­pu­te­ro­wej na wybra­nym obra­zie, poja­wi się jego opis. Naci­śnię­cie obra­zu spo­wo­du­je jego otwar­cie w osob­nym oknie, a wtedy opis obra­zu znaj­dzie się bez­po­śred­nio pod nim.


Wspo­mnie­nia to naj­bar­dziej oso­bi­sta część stro­ny NASI BLISCY. Jeśli ktoś z człon­ków rodzi­ny (córka, syn, syno­wa, zięć, wnuk, pra­wnuk etc.) „po swo­je­mu” opi­sał pocho­wa­ną na jed­nej z katyń­skich nekro­po­lii postać, wspo­mnie­nie to pre­zen­tu­je­my wła­śnie w tym miejscu.


Listy i kart­ki obo­zo­we to pod­stro­na, gdzie wyświe­tla­ne są skany kore­spon­den­cji uwię­zio­nych w obo­zach jeniec­kich do rodzin pozo­sta­łych w Pol­sce lub kar­tek i listów, jakie z tere­nów oku­po­wa­nych przez hitle­row­skie Niem­cy i sowiec­ką Rosję rodzi­ny wysy­ła­ły do obo­zów lub – po tym jak wio­sną 1940 prze­sta­ły nad­cho­dzić odpo­wie­dzi z Koziel­ska, Sta­ro­biel­ska i Ostasz­ko­wa – do wię­zień na tere­nie zachod­niej Bia­ło­ru­si i Ukra­iny oraz obo­zów w głębi ZSRR. Ta ostat­nia część kore­spon­den­cji jest świa­dec­twem poszu­ki­wań zagi­nio­nych jeńców.

Nie­któ­re listy i kart­ki posia­da­ją trans­kryp­cje lub tłu­ma­cze­nia na język polski.


Świat, który prze­mi­nął… to pod­stro­na w posta­ci gale­rii obra­zów. Zawie­ra ona foto­gra­fie, które nie zosta­ły umiesz­czo­ne pod notą bio­gra­ficz­ną, a w dosko­na­ły spo­sób przed­sta­wia­ją oko­licz­no­ści oso­bi­ste­go, zawo­do­we­go i rodzin­ne­go życia naszych bohaterów.

Po usta­wie­niu kur­so­ra myszy kom­pu­te­ro­wej na wybra­nym obra­zie, poja­wi się jego opis. Naci­śnię­cie obra­zu spo­wo­du­je jego otwar­cie w osob­nym oknie, a wtedy opis obra­zu znaj­dzie się bez­po­śred­nio pod nim.

 

 


Wszyst­kie pre­zen­to­wa­ne przez nas mate­ria­ły pocho­dzą od rodzin osób pocho­wa­nych na jed­nym z Pol­skich Cmen­ta­rzy Wojen­nych w Katy­niu, Char­ko­wie, Mied­no­je lub Kijowie-Bykowni.